Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10814/139
Title: Βιβλιοθήκες και πολιτιστικές αλλαγές: εμπειρίες και παραδείγματα από την περιοχή του Ρουρ της Γερμανίας
Alternative title: Libraries and cultural change: experiences and examples from the "Ruhr" area
Qualified type: Videorecording
Conference item
Creator: Böttger, Klaus-Peter
Contributor: Organiser of meeting: Οργανωτική Επιτροπή Ενίσχυσης Βιβλιοθηκών, ΕΘνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ)
Date: 2011-10-06
Place of production: Εθνικό Ιδρυμα Ερευνών, Αμφιθέατρο "Λεωνίδας Ζέρβας", Αθήνα
National Hellenic Research Foundation, 48 Vassileos Constantinou Av., Athens
Event: Επαναπροσδιορίζοντας τις προσφερόμενες υπηρεσίες των Βιβλιοθηκών σε περιόδους οικονομικής κρίσης, 7ο Διεθνές Συνέδριο, 6 και 7 Οκτωβρίου 2011, Εθνικό Ιδρύμα Ερευνών, Αθήνα
Redefining library services: responding to the economic downturn, 7th International Conference October 6-7, 2011 National Hellenic Research Foundation, Athens
Language: English
Record level: Analytic (component part)
Description: 2η Συνεδρία, Συντονίστρια: Χαρά Μπρίντεζη, Βιβλιοθηκονόμος MSc. Υπεύθυνη Βιβλιοθήκης Ιδρύματος Ευγενίδου
2nd session, Chair: Hara Brindezi, Librarian, Msc., Director of the Library of the Eugenides Foundation, Athens
Αbstract: Η περιοχή του Ρουρ υπήρξε μία από τις τρεις κεντρικές περιφέρειες της Ευρώπης οι οποίες είχαν να αντιμετωπίσουν σημαντικές μεταβολές στις τελευταίες δεκαετίες. Οι οικονομικοί παράγοντες πάντοτε προκαλούν μεγάλες αλλαγές. Στη βιομηχανική περιοχή δημιουργήθηκε μια κοινωνία που βασίστηκε στις υπηρεσίες και ήταν η πρώτη φορά που ολόκληρη περιφέρεια αναγορεύτηκε Ευρωπαϊκή Πολιτιστική Πρωτεύουσα το 2010. Η ομιλία θα παρουσιάσει πώς συνέβησαν οι δομικές αλλαγές, ποιά προβλήματα αντιμετωπίζει ακόμα η περιοχή και πώς επηρέασε και ακόμα επηρεάζει τις βιβλιοθήκες και τα συστήματα βιβλιοθηκών. Τελικά, πρέπει να σκεφτούμε τις νέες δομές και προοπτικές για το μέλλον.
The Ruhr area was one of the three central regions of Europe that had to go through a significant transformation in recent decades. Economic and financial factors have always caused major changes. In the industrial region, a society based on services has emerged and it was the first time that an entire region was nominated as European Capital of Culture in 2010. The lecture will show how the structural change took place, which problems the region currently deals with and how it has affected and still does both libraries and library systems. Finally, we have to think about new structures and perspectives of the future
Keywords: Οικονομική κρίση
Προγράμματα βιβλιοθηκών
Υπηρεσίες βιβλιοθηκών
Γερμανία
Economic recession
Libraries for the communities
Library services
Germany
Alternative web page: (εκκρεμεί)
Rights Holder: Οργανωτική Επιτροπή Ενίσχυσης Βιβλιοθηκών (ΟΕΕΒ)
Committee for the Support of Libraries (CSL)
License: Fair Use License
Date copyrighted: 2011-10-06
Notes: *Klaus-Peter Böttger, Διευθυντής της Δημοτικής Βιβλιοθήκης του Essen, Γερμανία. Hollestr. 3 (Gildehof) D-45127 Essen τηλ.: +49 201 88-42000 Fax: +49 201 88-42003 Klaus-Peter.Boettger@stadtbibliothek.essen.de *Σπουδές 1975 - 1978 Βιβλιοθηκονομία και Επιστήμη της Πληροφόρησης στο Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Σπουδών της Κολωνίας *Καριέρα 1979-1990 Δημοτική Βιβλιοθήκη του Essen 1991-2009 Διευθυντής της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Mülheim an der Ruhr από τον Νοέμβριο 2009 Διευθυντής της Δημοτικής Βιβλιοθήκης του Essen *Επιμέρους δραστηριότητες 1979 - Διδάσκων Βιβλιοθηκονομίας σε Εμπορικό Επαγγελματικό Κολέγιο - προσωρινά στην επαγγελματική Σχολή Ατόμων με προβλήματα Ακοής *Δραστηριότητες σε Ενώσεις και Επιτροπές Πρόεδρος της Επαγγελματικής Ένωσης Πληροφόρησης Βιβλιοθηκών 1998-2005 Βιβλιοθήκες και Πληροφόρηση Γερμανία, αναπληρωτής ομιλητής 1995-2005 Βιβλιοθήκες και Πληροφόρηση, Διεθνής, μέλος 2000-2009 EBLIDA από το 1997 κατ’ επανάληψη μέλος του Συμβουλίου και πρόσφατα εκλέχθηκε για το 2009-2011 Διαρκής Επιτροπή της IFLA για τις Δημόσιες Βιβλιοθήκες, εκλεγμένο μέλος 2001-2009 IFLA 2003: μέλος της Εθνικής Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου στο Βερολίνο και ταμίας *Δημοσιεύσεις / Παρουσιάσεις (επιλογή) Basic knowledge on Libraries, 5th ed. Bad Honnef 2011 (Βασικές γνώσεις για βιβλιοθήκες) Public Private Partnerships - The Example of Public Library Mülheim an der Ruhr στο: Bibliotheken bauen und ausstatten Bad Honnef, 2009, p. 106-114 (Συνέργειες δημόσιου – ιδιωτικού τομέα – το παράδειγμα της Δημόσιας Βιβλιοθήκης Mülheim an der Ruhr) New opportunities through free action - Changes in types of business and in legal forms, opportunities and risks (Conference of library directors in Frankfurt, 2005) (Νέες ευκαιρίες μέσω πιο ελεύθερων δράσεων – αλλαγές στα είδη επιχειρήσεων και στις νομικές διαδικασίες, ευκαιρίες και κίνδυνοι) Library 2007 – strategical planing.(Regional Meeting in Stuttgart Schönaich) (Βιβλιοθήκη 2007 – στρατηγικός σχεδιασμός)
*Klaus-Peter Böttger, Head of the Public Library in Essen, Germany Hollestr. 3 (Gildehof), D-45127 Essen τηλ.: +49 201 88-42000 Fax: +49 201 88-42003 Klaus-Peter.Boettger@stadtbibliothek.essen.de. *Studies 1975 - 1978 Βιβλιοθηκονομία και Επιστήμη της Πληροφόρησης στο Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Σπουδών της Κολωνίας * Career 1979-1990 Public Library Essen 1991-2009 Head of the Public Library Mülheim an der Ruhr Since 11/2009 Head of the Essen Public library * Ancillary activities 1979 - Teacher for Librarianship at a Mercantile Vocational College - temporary at vocational School for Hearing Impaired * Activities in Associations and Committees Professional Association Information Library: Chairman 1998-2005 Library & Information International: Member 2000-2009 EBLIDA: since 1997 repeatedly member of the board, currently, elected for 2009-2011 IFLA Public Libraries Standing Committee: elected Member 2001-2009 IFLA 2003 Berlin Conference: member of the National Organizing Committee and Finance Officer * Publications / Presentations (selected): Basic knowledge on Libraries, 5th ed. Bad Honnef 2011 Public Private Partnerships - The Example of Public Library Mülheim an der Ruhr in: Bibliotheken bauen und ausstatten Bad Honnef, 2009, p. 106-114 New opportunities through free action - Changes in types of business and in legal forms, opportunities, and risks (Conference of library directors in Frankfurt, 2005) Library 2007 – strategical planning (Regional Meeting in Stuttgart Schönaich)
Digital object availability: Available
Appears in item Groups:Lectures, Thursday 6 October 2011

Files in This Item:
File SizeFormat 
boettger_1.pdf2.43 MBAdobe PDFView/Open