Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10814/141
Title: Οι σοβαρές περικοπές στη χρηματοδότηση των δημόσιων βιβλιοθηκών: στρατηγικές αντιμετώπισης της δύσκολης κατάστασης
Alternative title: Severe cutbacks in the budgets of Public Libraries: strategies to overcome the emergency
Qualified type: Videorecording
Conference item
Creator: Pirola, Aldo
Contributor: Organiser of meeting: Οργανωτική Επιτροπή Ενίσχυσης Βιβλιοθηκών, ΕΘνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ)
Date: 2011-10-07
Place of production: Εθνικό Ιδρυμα Ερευνών, Αμφιθέατρο "Λεωνίδας Ζέρβας", Αθήνα Ιδρυμα Ερευνών, Αμφιθέατρο "Λεωνίδας Ζέρβας", Αθήνα
National Hellenic Research Foundation, 48 Vassileos Constantinou Av., Athens
Event: Επαναπροσδιορίζοντας τις προσφερόμενες υπηρεσίες των Βιβλιοθηκών σε περιόδους οικονομικής κρίσης, 7ο Διεθνές Συνέδριο, 6 και 7 Οκτωβρίου 2011, Εθνικό Ιδρύμα Ερευνών, Αθήνα
Redefining library services: responding to the economic downturn, 7th International Conference October 6-7, 2011 National Hellenic Research Foundation, Athens
Language: English
Record level: Analytic (component part)
Description: 1η Συνεδρία, Συντονίστρια: Αλεξάνδρα Παπάζογλου, Διευθύντρια Βιβλιοθηκών Ελληνοαμερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Κολλέγιο Αθηνών - Κολλέγιο Ψυχικού)
1st session, Chair: Alexandra Papazoglou, Library Director, Athens College, Hellenic American Education Foundation
Αbstract: Η παρούσα οικονομική κρίση έχει επηρεάσει βαθύτατα τις βιβλιοθήκες ανά τον κόσμο. Οι αντιδράσεις και οι συνέπειες διαφέρουν από χώρα σε χώρα με διαφορετικά επακόλουθα, ιδιαίτερα όσον αφορά τις υπηρεσίες προς τους χρήστες. Θα πρέπει να εξεταστούν στρατηγικές επιβίωσης για να αντιμετωπιστεί η δύσκολη και επικίνδυνη κατάσταση. Φαίνεται ότι ο συντονισμός είναι η καλύτερη βιώσιμη προσέγγιση για τη βελτιστοποίηση τόσο των οικονομικών όσο και των ανθρώπινων πόρων, καθώς και για τον εντοπισμό νέων πεδίων ενδιαφέροντος, συνήθως μέσω των τεχνολογιών, για να ανταποκριθούν οι βιβλιοθήκες στον ταχέως μεταβαλλόμενο κόσμο.
The present financial crisis has deeply affected libraries worldwide. Reactions and consequences vary from country to country with different results especially on the services to users. Survival strategies have to be examined to face dangerous predicaments. Coordination seems to be the best viable approach optimizing both economic and human resources as well as identification of new fields of interest, usually through technologies, to keep libraries at pace with the fast-changing world.
Keywords: Υπηρεσίες βιβλιοθηκών
Οικονομική κρίση
Χρήστες βιβλιοθηκών
Ρόλος βιβλιοθηκών
Economic recession
Library services
Library user needs
Library role
Adaptability
Alternative web page: (εκκρεμεί)
Rights Holder: Οργανωτική Επιτροπή Ενίσχυσης Βιβλιοθηκών (ΟΕΕΒ)
Committee for the Support of Libraries (CSL)
License: Fair Use License
Date copyrighted: 2011-10-07
Notes: * Aldo Pirola, Διευθυντής, Δήμος Μιλάνου-Τμήμα Βιβλιοθηκών, Corso di Porta Vittoria 6, 20122 Milano, τελ. +39 02 884 63377 / +39 02 884 63378, fax +39 02 884 63379, aldo.pirola@comune.milano.it Ο Aldo Pirola είναι Διευθυντής του Συστήματος Δημοσίων Βιβλιοθηκών στο Μιλάνο, ενός δικτύου 24 διασυνδεδεμένων δομών, διάσπαρτων σε μία περιοχή με ένα εκατομμύριο κατοίκους. Ξεκίνησε τη σταδιοδρομία του στη Βιβλιοθήκη του Καθολικού Πανεπιστημίου του Μιλάνου όπου εργάστηκε στον κεντρικό κατάλογο. Ταξινόμηση και καταλογογράφηση ήταν οι κύριες δραστηριότητές του μεταξύ 1976 και 1982. Το επόμενο έτος διορίστηκε Διευθυντής της ακαδημαϊκής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου της Brescia, περίπου 40 μίλια ανατολικά του Μιλάνου, όπου στη συνέχεια διορίστηκε Διευθυντής του Συστήματος Δημοσίων Βιβλιοθηκών το διάστημα που άρχισε να αναδιοργανώνεται με την εισαγωγή των νέων ηλεκτρονικών τεχνολογιών. Τελικά διορίστηκε στο Μιλάνο το 2007. Μέλος της τοπικής εκτελεστικής επιτροπής της Αssociazione Italiana Biblioteche (ΑΙΒ-Iταλική Ένωση Βιβλιοθηκών) μεταξύ 1994 και 1999, Πρόεδρος του Συνδέσμου Βιβλιοφίλων της Brescia μεταξύ των ετών 1993 και 2007, σύμβουλος στο Bozen για τη δημιουργία της ακαδημαϊκής Βιβλιοθήκης μεταξύ των ετών 1999 και 2005, καθώς επίσης και σύμβουλος, από το 2006, για τη νέα επαρχιακή βιβλιοθήκη, επίσης στο Bozen. Συνέβαλε σημαντικά στην οργάνωση διαλέξεων, συνεδρίων και πολιτιστικών συναντήσεων στις βιβλιοθήκες τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Το Μάιο του 2009 εξελέγη εθνικός εκπρόσωπος για την Ιταλία στο EBLIDA. Μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής του 2009 για το Βραβείο «Πρόσβαση στη Γνώση» του Ιδρύματος Βill & Melinda Gates Foundation κατά την περίοδο 2008/2009. Μία από τις πιο σημαντικές προκλήσεις ήταν η Παγκόσμια Διάσκεψη της IFLA που πραγματοποιήθηκε το 2009 στο Μιλάνο. Ο Aldo Pirola έχει τιμηθεί με ειδικό βραβείο από το Ροταριανό Όμιλο του Μιλάνου και της Brescia το 2010 για τη συμβολή του στην προώθηση των δραστηριοτήτων των τοπικών δημοσίων βιβλιοθηκών.
* Aldo Pirola, Director, Comune di Milano, Settore Biblioteche Corso di Porta Vittoria 6, 20122 Milano Italy tel. +39 02 884 63377 / +39 02 884 63378, fax +39 02 884 63379 , aldo.pirola@comune.milano.it Aldo Pirola is Director of the Public Library System in Milan, which consists of 24 interconnected facilities, scattered on a territory with 1 million inhabitants. He started his career in the library of the Roman Catholic University in Milan where he used to work at the central catalogue. Classification and cataloguing were his primary activities between 1976 and 1982.The following year he was appointed Director of the Academic library of the University in Brescia, some 40 miles to the east in Milan, where subsequently he was appointed Director of the public library system at the time in which it was being reorganized through the introduction of the new electronic technologies. Eventually he was appointed in Milan in 2007. Member of the local executive committee of the Italian Librarian Association (A.I.B.) between 1994 and 1999, President of the Association of Bibliophiles in Brescia between 1993 and 2007, advisor in Bozen for the foundation of the Academic library between 1999 and 2005 as well as advisor for the new provincial library, still in Bozen, since 2006, he has played a significant role in promoting lectures, conferences and cultural meetings in libraries both on a national and on an international level In May 2009 he was elected national representative for Italy in EBLIDA. Member of the Advisory committee 2009 for Access to Learning Award of the Bill & Melinda Gates Foundation in 2008/2009. One of the most significant challenges has been the IFLA World Conference 2009 in Milan. Aldo Pirola was awarded a special prize by the Rotary Club both in Brescia and in Milan in 2010 for his role in promoting the activity of the local public libraries.
Digital object availability: Available
Appears in item Groups:Lectures, Friday 7 October 2011

Files in This Item:
There are no files associated with this item.