Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10814/165
Title: Εθνική βιβλιοθήκη και δημόσιες βιβλιοθήκες: εθνική πολιτική δημόσιων βιβλιοθηκών
Alternative title: National Library of Greece and public libraries: national policy of public libraries
Qualified type: Conference item
Creator: Κεφαλληναίου, Ευγενία
Contributor: Organiser of meeting: Οργανωτική Επιτροπή Ενίσχυσης Βιβλιοθηκών (ΟΕΕΒ)
Date: 2009-06-11
Place of production: Γαλλικό Ινστιτούτο της Ελλάδος στην Αθήνα, Σίνα 31
Institut français de Grèce à Athènes, Sina 31
Language: English
Greek
Record level: Analytic (component part)
Description: Χαιρετισμός
Αbstract: Η εισήγησή μου εστιάζει στις πολιτικές για τις δημόσιες βιβλιοθήκες, - στις οποίες περιλαμβάνονται η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος και οι 45 Δημόσιες Βιβλιοθήκες της Περιφέρειας - που ανέπτυξε το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων κατά το διάστημα 2004 έως σήμερα, αρχικά μέσω της Ειδικής Γραμματείας Βιβλιοθηκών, Ιστορικών Αρχείων και Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης και στη συνέχεια μέσω του Γενικού Συμβουλίου με το ίδιο αντικείμενο. Το 2004, το ΥΠΕΠΘ, λαμβάνοντας υπόψη αφενός την υφιστάμενη τότε κατάσταση των δημόσιων βιβλιοθηκών και τα τεράστια προβλήματα που αντιμετώπιζαν, και αφετέρου την ισχύουσα νομοθεσία που προβλέπει ενιαίες δράσεις βιβλιοθηκών, χάραξε μια κεντρικά σχεδιασμένη πολιτική, με σκοπό την επιτάχυνση της αναβάθμισης του ρόλου των δημόσιων βιβλιοθηκών. Επειδή οι δυνατότητες του Κρατικού Προϋπολογισμού δεν έδιναν περιθώρια ανάπτυξης, επιδιώχθηκε η ένταξη αναπτυξιακών έργων στα κοινοτικά προγράμματα, με παράλληλη αντιμετώπιση των αδυναμιών που θα παρεκώλυαν την επιτυχή υλοποίηση αυτών των έργων. Η πολιτική του ΥΠΕΠΘ εστίασε κυρίως στην αντιμετώπιση του κτηριακού προβλήματος των βιβλιοθηκών, στην έλλειψη προσωπικού, αλλά και στην επιμόρφωσή του σε θέματα εξέλιξης του κλάδου τους και κυρίως σε θέματα νέας τεχνολογίας, στην ανάπτυξη συνεργασιών με άλλους φορείς στο εσωτερικό και το εξωτερικό και πάνω απ’ όλα στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, που έδωσαν νέα πνοή στις βιβλιοθήκες μας και συνέβαλαν στον εκσυγχρονισμό τους. Τα σπουδαιότερα από αυτά είναι τα Επιχειρησιακά Προγράμματα ΕΠΕΑΕΚ και Κοινωνία της Πληροφορίας, χωρίς να υποβαθμίζεται ο ρόλος άλλων προγραμμάτων μικρότερης όμως εμβέλειας. Με τον τρόπο αυτό οι βιβλιοθήκες ανέπτυξαν ενισχυμένες δράσεις και νέες δυνατότητες, όπως την υποστήριξη της Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης στο χώρο τους, την αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και την προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης, την εφαρμογή προγραμμάτων βιωματικών εφαρμογών μάθησης, την ανάπτυξη προγραμμάτων ενίσχυσης των Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων, την ενίσχυση καινοτόμων δράσεων, την ένταξη των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στην εκπαίδευση κ.λπ. Η αλλαγή που επιτεύχθηκε στο χώρο των δημόσιων βιβλιοθηκών και η αλλαγή του ρόλου τους με τη χρήση της νέας τεχνολογίας δικαίωσαν την επιλογή της κεντρικά σχεδιασμένης πολιτικής και την επιλογή της υλοποίησης έργων ανάπτυξης μέσω κοινοτικών προγραμμάτων. Επιδίωξή μας, πλέον, είναι η συνέχιση της ίδιας πολιτικής, με την υποβολή νέων προτάσεων για ένταξη στα ευρωπαϊκά προγράμματα έργων σε βάθος τριετίας και πενταετίας, ανάλογα με την ευρωπαϊκή πολιτική, προκειμένου να αξιοποιηθούν στο έπακρο τα αποτελέσματα των ήδη υλοποιημένων έργων, να γίνουν νέα έργα με τη χρήση της νέας τεχνολογίας, να αντιμετωπισθούν καλύτερα οι αδυναμίες που έχουν επισημανθεί σε διάφορους τομείς, ώστε να αναπτυχθούν περαιτέρω όλες οι δημόσιες βιβλιοθήκες και να δημιουργηθεί το Εθνικό Δίκτυο Βιβλιοθηκών, που είναι και ο απώτερος στόχος της εθνικής πολιτικής για τις βιβλιοθήκες.
Keywords: Εθνική πολιτική βιβλιοθηκών
Δημόσιες και δημοτικές βιβλιοθήκες
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος
National policy for libraries
National Library of Greece
Public and municipal libraries
Rights Holder: Οργανωτική Επιτροπή Ενίσχυσης Βιβλιοθηκών (ΟΕΕΒ)
License: Fair Use License
Date copyrighted: 2009-06-11
Notes: * Δρ. Ευγενία Κεφαλληναίου, Πρόεδρος του Γενικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών, Γενικών Αρχείων του Κράτους και Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης, Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΕΠΘ) Η Ευγενία Κεφαλληναίου διετέλεσε Ειδική Γραμματέας Βιβλιοθηκών, Γενικών Αρχείων του Κράτους και Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης (2004-2007) και σήμερα είναι Πρόεδρος του Γενικού Συμβουλίου των ίδιων υπηρεσιών. Είναι διδάκτωρ της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και έχει βραβευθεί από την Ακαδημία Αθηνών για βιβλιογραφική εργασία. Έχει δημοσιεύσει οκτώ βιβλία και πολλά άρθρα και δοκίμια σε θέματα Ιστορίας, Λογοτεχνίας, Βιβλιογραφίας και Βιβλιοθηκονομίας. Είναι μέλος και σύμβουλος ελληνικών και ξένων επιστημονικών Εταιρειών.
* Dr. Evgenia Kefallineou, President of the General Council of Libraries, General State Archives and Educational Radiotelevision Eugenia Kefallineou was Special Secretary for Libraries, General State Archives and Educational RadioTelevision of the Ministry of National Education and Religious Affairs (2004-2007) and is now the President of the General Council for the same issues. She holds a PhD from the University of Athens and has received an Academy of Athens award for bibliographic work. She has published eight books and numerous articles and essays on History, Literature, Bibliography and Librarianship. She is a member and consultant of Greek and foreign Scientific Associations.
Digital object availability: Available
Appears in item Groups: Lectures, Thursday 11 June 2009

Files in This Item:
File SizeFormat 
Δρ. Ευγενία Κεφαλληναίου.pdf197 kBAdobe PDFView/Open