Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10814/169
Title: Εθνική πολιτική για βιβλιοθήκες: απουσίες, συμπληρωματικότητες, υποκαταστάσεις
Alternative title: National policy for libraries: absences, complementarities, substitutions
Qualified type: Conference item
Creator: Τσιμπόγλου, Φίλιππος
Contributor: Organiser of meeting: Οργανωτική Επιτροπή Ενίσχυσης Βιβλιοθηκών (ΟΕΕΒ)
Date: 2009-06-11
Place of production: Γαλλικό Ινστιτούτο της Ελλάδος στην Αθήνα, Σίνα 31
Institut français de Grèce à Athènes, Sina 31
Event: Πολιτικές βιβλιοθηκών από άποψη τοπική, περιφερειακή και εθνική, 6ο Διεθνές Συνέδριο, 11 και 12 Ιουνίου 2009, Γαλλικό Ινστιτούτο, Αθήνα
Library policies: from local to national, 6th International Conference, June 11-12, 2009 French Institute, Athens
Language: English
Greek
Record level: Serial
Description: 2η Συνεδρία, Συντονιστής: Μαθιός Στρατής
2nd Session, Chair: Mathios Stratis
Αbstract: Επιχειρείται μια προσπάθεια καταγραφής σημαντικών τομέων, όπου η εθνική πολιτική για τις βιβλιοθήκες κρίνεται απαραίτητη. Εντοπίζονται, σχολιάζονται, συγκρίνονται και προτείνονται 14 σημεία δραστηριοποίησης, συγκεκριμένα: Διαρκής καταγραφή της κατάστασης, στατιστικά μεγέθη, ανάλυση και αξιοποίηση δεδομένων, ιεράρχηση προτεραιοτήτων, εκτίμηση κόστους και προγραμματισμός. Αυτοοργάνωση κατηγοριών βιβλιοθηκών, ρόλος εποπτευόντων φορέων, ρόλος συνεδρίων ανά κατηγορία. Στελέχωση βιβλιοθηκών. Διαρκείς Ομάδες Εργασίας, διανομή ρόλων - κατανομή ευθυνών, ενημέρωση ανατροφοδότηση. Εθνική εκπροσώπηση, συμμετοχή σε διεθνή φόρα, lobbying σε Ευρωπαϊκή Ένωση. Σχολές Βιβλιοθηκονομίας και Βιβλιοθήκες, διαρκής διάλογος, προγραμματισμός αναγκών – πρόληψη και προσαρμογή. Συνεργατική καταλογογράφηση και αρχεία καθιερωμένων αποδόσεων. FRBR. Στρατηγικές επιλογές, CIP, ΕΛ/ΛΑΚ. Ολοκληρωμένα προγράμματα λογισμικού βιβλιοθηκών. Στρατηγικές συμμαχίες, κοινοπρακτικές αγορές και προσβάσεις. Εθνική βιβλιογραφία, διάδοση των συλλογικών καταλόγων. Ε-Βιβα: ηλεκτρονική Ελληνική βιβλιοθηκονομική βάση, … με βάση την Κύπρο. Ελληνική Πύλη Βιβλιοθηκονομίας, καταγραφή έργων, εργαλείων, πηγών, βάσεων δεδομένων.
An attempt is being made for a comprehensive recording of areas, where the national policy for the libraries is considered as crucial. Fourteen issues are identified, commented, compared and proposed for actions, namely: Continuous recording of the situation, statistical data, analysis and use, prioritization, cost assessment and planning. Self organization of the different categories of libraries, the role of the supervising organizations, necessity of conferences per category. Library staffing. Permanent Working Groups, distribution of roles - allocation of responsibilities, information feedback. National representation, participation in international for a, Lobbying in EU. Schools of Librarianship, lifelong dialogue, planning and needs prevention and adjustment. Cooperative cataloguing and authority files. FRBR. Strategic choices, CIP, Open Source S/W, Open Access. Integrated Library Systems ILS migration. Strategic alliances, consortia agreements and resource sharing. National bibliography, dissemination of union catalogues. E-biba: electronic Hellenic database on librarianship, based on Cyprus. Hellenic portal on librarianship and libraries, recording projects, tools, sources, databases.
Keywords: Εθνική πολιτική βιβλιοθηκών
Σημεία παρέμβασης
Εθνική εκπροσώπηση
Επαγγελματική κατάρτηση
Παρακολούθηση δεικτών
Εφαρμογή πολιτικών
National policy for libraries
Library and Information Science Instruction
Points of intervention
National representation
Monitoring
Implementation of policies
License: Fair Use License
Date copyrighted: 2009-06-11
Notes: * Δρ. Φίλιππος Τσιμπόγλου, Διευθυντής Βιβλιοθήκης, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Καλλιπόλεως 75, Τ.Θ. 20537, CY-1678 Λευκωσία Κύπρος, τηλ.: +357 22 892030, Fax : +357 22 892090, email1:tsimpoglou.filippos@ucy.ac.cy, email2:filippos.tsimpoglou@gmail.com . Διδακτορικό στη Βιβλιοθηκονομία-Επιστήμη Πληροφόρησης από το Τμήμα Αρχειονομίας-Βιβλιοθηκονομίας του Ιονίου Πανεπιστημίου, 2005. Πτυχίο από το Οικονομικό Τμήμα της Ανωτάτης Σχολής Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών (ΑΣΟΕΕ), 1983. Από το 1999, Διευθυντής της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κύπρου, ex officio μέλος της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου. 1983-1999, Προϊστάμενος Τμήματος Ανάπτυξης Βιβλιοθηκών στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης / Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών στην Αθήνα. Από το 2003 συντονιστής για την υλοποίηση του έργου «Συλλογικός Κατάλογος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών». Μέλος της Διοικούσας Επιτροπής της Κοινοπραξίας Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Μέλος της Ομάδας Ειδικών για τις Υποδομές, στην Επιτροπή Αξιολόγησης Ιδιωτικών Πανεπιστημίων Κύπρου. Μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής της Κυπριακής Βιβλιοθήκης (2008 - ) Συντάκτης της πρότασης δικτύωσης των Κυπριακών Βιβλιοθηκών και δημιουργίας Συμβουλίου Βιβλιοθηκών (2007- ) Από το 2003, μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής των συνεδρίων της Ένωσης Πανεπιστημίων των Ευρωπαϊκών Πρωτευουσών με θέμα την επιστημονική επικοινωνία (UNICA Seminars on Scholarly Communication). 2002-2005, μέλος της Ομάδας Εργασίας για την "Πληροφορική, Επικοινωνίες και Ηλεκτρονικό Επιχειρείν" του έργου "Τεχνολογική Προοπτική Διερεύνηση στην Ελλάδα 2015 και 2021" (Foresight). 1998, μέλος της ομάδας εργασίας για την Ορθολογική αναδιάρθρωση των συλλογών των περιοδικών στις ελληνικές Ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες (μετεξέλιξη στη HEAL-link), 1988-1995 μέλος της Τεχνικής Επιτροπής για την προτυποποίηση στην Τεκμηρίωση, Πληροφόρηση / Βιβλιοθηκονομία / Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης ΕΛΟΤ/ΤΕ22, 1992-1997 εθνικός εμπειρογνώμων μέλος του Technical Information Panel / Advisory Group for Aerospace Research and Development και του Information Management Committee / Research and Technology Agency. Επιστημονικός υπεύθυνος στα αναπτυξιακά-ερευνητικά προγράμματα της Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Κύπρου: “ACELERATE” Επέκταση των υπηρεσιών πληροφόρησης σε τυφλούς χρήστες, Αναδρομική καταλογογράφησης 170.000 βιβλίων, Δημιουργία Ψηφιακών Βιβλιοθηκών: Αρχεία Προφορικής Ιστορίας 7500 ωρών καταγεγραμμένων συνεντεύξεων του Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών, Αρχεία του Συμβουλίου Ιστορικής Μνήμης Αγώνα ΕΟΚΑ 1955-1959. Ε-ΒΙΒΑ. Ηλεκτρονική Ελληνική Βιβλιοθηκονομική Βάση, Προσαρμογή ψηφιακών αρχείων του ΕΛΙΑ για online πρόσβαση 86 ελληνικών λογοτεχνικών περιοδικών της περιόδου 1831-1943. Επιστημονικός υπεύθυνος 30 και πλέον αναπτυξιακών εθνικών και ευρωπαϊκών έργων, του ΕΚΤ: ψηφιοποίηση Εθνικού Αρχείου Διδακτορικών Διατριβών, ανάπτυξη βάσης δεδομένων “Συλλογικού Καταλόγου Περιοδικών στις Ελληνικές Επιστημονικές Βιβλιοθήκες”, δημιουργία Εθνικού Δικτύου Επιστημονικών και Τεχνολογικών Βιβλιοθηκών (ΕΔΕΤΒ), σχεδιασμός και ανάπτυξη Βάσεων Δεδομένων: HEPR: Τρέχοντα Ερευνητικά Έργα, Διεθνής βιβλιογραφία για Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφόρησης κ.α. Δημοσιεύσεις σε βιβλία, διεθνή περιοδικά, μελέτες, ανακοινώσεις σε δημοσιευμένα πρακτικά συνεδρίων, ανακοινώσεις σε συνέδρια-ημερίδες, διαλέξεις σε μεταπτυχιακά προγράμματα. «Συνεργασίες βιβλιοθηκών. Μια συστημική προσέγγιση» εκδόσεις Παπασωτηρίου, Αθήνα, 2008 Filippos Tsimpoglou "The interlibrary loan network in Greece: a model that survives in the digital era", Interlending & Document Supply, 32 (3), 169-175, 2004. Filippos Tsimpoglou “Reduction of duplicate scientific journal titles in Greek Libraries. An economic assessment” Journal of Information Science, 26 (5) pp. 370-377, 2000.
* Dr. Filippos Tsimpoglou, Library Director, University of Cyprus, Kallipoleos 75, P.O.B. 20537, CY-1678 Levcosia, Cyprus, τηλ.: +357 22 892030, Fax : +357 22 892090, email1:tsimpoglou.filippos@ucy.ac.cy, email2:filippos.tsimpoglou@gmail.com . PhD in Library and Information Science at the Ionian University (Greece) (2005). Degree in Economics at Athens University of Economics and Business (1983). Since 1999 Library Director, ex officio member of the Senate of the University of Cyprus, (Nicosia / Cyprus) Head of the Departments “Libraries Development” and “Databases and Information Market” at the National Documentation Centre/ National Hellenic Research Foundation in Athens, Greece (1983-1999). Coordinator of the project “Development of the Union Catalogue of the Hellenic Academic Libraries” (since 2003). Member of the Steering Committee of the Hellenic Academic Libraries Consortium (HEAL-Link). Member of the Working Group for infrastructure of the Evaluation Committee of Private Universities in Cyprus (2006-). Since 2008 member of the Council of the Cyprus Library. Author of a study on the networking and collaboration of Cyprus Libraries, proposal for establishing the “Libraries Council” for a coordinated libraries policy in Cyprus. Member of the Scientific Committee of the biannual conferences of UNICA on Scholarly Communication (2003- ). Member of the Working Group “Information, Telecommunication, e-Business” in the frame of the project “Technological Foresight. Greece 2015-2021”. Member of the Working Group for the “Restructure of the Periodical Collections in the Hellenic Academic Libraries” (1997-1998). Study for the Hellenic Academic Libraries Consortium (HEAL-Link). Member of the “Technical Committee for the Standardisation in Documentation /Information/ Librarianship of the Hellenic Organization for Standardization” ELOT/TC22. (1988-1995). National expert, member of TIP/AGARD (Technical Information Panel / Advisory Group for Aerospace Research and Development), (1992-1997) and IMC/RTS (Information Management Committee / Research and Technology Agency), (1997-1999). Projects in the UCY Library include: “ACCELARATE: Extension of Libraries services to blind and visually impaired users”, “Retrospective cataloguing of 170.000 books”, Development of digital libraries: “Oral history 7.500 hours of recorded interviews”, “E-BiBa: Hellenic fulltext database on librarrisnship” including the proceedings of 14 Pan Hellenic Conferences of the Academic Libraries. Coordinator of 30 projects in NDC: “Development of the Hellenic Interlibrary Loan Network” (1993-1999), “Digitisation of 12.500 Hellenic Dissertation Theses” (2 million pages). Publications (indicative list) Filippos Tsimpoglou “Libraries cooperation: a systemic approach”, Papasoteriou publishing, Athens, 2008 pp 514. Filippos Tsimpoglou "The interlibrary loan network in Greece: a model that survives in the digital era", Interlending & Document Supply, 32 (3), 169-175, 2004. Filippos Tsimpoglou “Reduction of duplicate scientific journal titles in Greek Libraries. An economic assessment” Journal of Information Science, 26 (5) pp. 370-377, 2000. Latest update: May 2009
Digital object availability: Available
Appears in item Groups: Lectures, Thursday 11 June 2009

Files in This Item:
File SizeFormat 
Δρ. Φίλιππος Τσιμπόγλου.pdf57.58 kBAdobe PDFView/Open