Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10814/179
Title: Καινοτομία και συνεργασία, καίρια ζητήματα στην πολιτική των δημόσιων βιβλιοθηκών: εμπειρίες από την Ολλανδία
Alternative title: Innovation and cooperation, key issues in public library policy. Experiences from the Netherlands
Qualified type: Conference item
Creator: Koren, Marian
Contributor: Organiser of meeting: Οργανωτική Επιτροπή Ενίσχυσης Βιβλιοθηκών (ΟΕΕΒ)
Date: 2009-06-12
Place of production: Γαλλικό Ινστιτούτο της Ελλάδος στην Αθήνα, Σίνα 31
Institut français de Grèce à Athènes, Sina 31
Event: Πολιτικές βιβλιοθηκών από άποψη τοπική, περιφερειακή και εθνική, 6ο Διεθνές Συνέδριο, 11 και 12 Ιουνίου 2009, Γαλλικό Ινστιτούτο, Αθήνα
Library policies: from local to national, 6th International Conference, June 11-12, 2009 French Institute, Athens
Language: English
Greek
Record level: Analytic (component part)
Description: 2η Συνεδρία: Συντονιστής: Βασίλης Τσιμπούκης
2nd Session, Chair: Vassilis Tsiboukis
Αbstract: Οι πρωτοβουλίες πολιτών να δημιουργήσουν δημόσιες βιβλιοθήκες αποτέλεσαν αφετηρία για τη δημιουργία ενός δημοσίου δικτύου βιβλιοθηκών στην Ολλανδία, πριν από περισσότερο από 100 χρόνια. Η σταδιακή συμμετοχή τοπικών, περιφερειακών και εθνικών κυβερνήσεων οδήγησε σε μια δημόσια υπηρεσία που καλύπτει περισσότερες από 1000 δημόσιες βιβλιοθήκες, περίπου 60 κινητές βιβλιοθήκες και πολλά σημεία εξυπηρέτησης και αναφέρονται συνολικά σε περίπου 16 εκατομμύρια ανθρώπους. Αμφότεροι η κυβέρνηση και ο επαγγελματικός τομέας της βιβλιοθήκης έχουν εργαστεί για την ίδρυση υπηρεσιών στηριζόμενοι στη νομοθεσία, καταστατικά και δημόσια σύμφωνα, εξασφαλίζοντας την πρόσβαση στην πληροφορία στο κοινό και τη συνεργασία των βιβλιοθηκών τόσο με άλλες βιβλιοθήκες όσο και με τα κοινωνικά και πολιτιστικά ιδρύματα ή υπηρεσίες. Σήμερα, έχει αναπτυχθεί μια νέα εθνική πολιτική για τη δημόσια βιβλιοθήκη, η οποία επικεντρώνεται στην καινοτομία ως κινητήρια δύναμη για την εξέλιξη των βιβλιοθηκών σε ισχυρά κοινοτικά πολιτιστικά και ψυχαγωγικά κέντρα για τον πολιτισμό και την πληροφόρηση, για την ενθάρρυνση στην ανάγνωση και τη μάθηση και για την κοινωνική ένταξη και την πολυπολιτισμικότητα. Καινοτομία σημαίνει επίσης προσαρμογή των παραδοσιακών υπηρεσιών στις ανάγκες και τις επιθυμίες όλων των κατηγοριών χρηστών μέσω νέων τεχνολογιών, συνεργασιών, έργων υποδομής για την πληροφορία και παροχή αξιόπιστης ψηφιακής πληροφορίας. Οι τοπικές βιβλιοθήκες εξελίσσονται σε στενή συνεργασία με τις κοινότητες τις οποίες εξυπηρετούν, βάσει νέων εργαλείων διαχείρισης, εκπαίδευσης του προσωπικού και τοπικής υπεράσπισης των δικαιωμάτων. Η εθνική πολιτική για την καινοτομία υποστηρίζεται από την αναδιάρθρωση του τομέα των βιβλιοθηκών, παρουσιάζοντας έναν προϋπολογισμό για κέντρα καινοτομίας και υπηρεσιών που θα στηρίζουν τις πρακτικές των τοπικών βιβλιοθηκών και τις υπηρεσίες τους σε σχολεία, σε ανθρώπους με προβλήματα όρασης, νέους, ηλικιωμένους και σε πολλούς άλλους. Θα παρουσιαστούν τα κύρια χαρακτηριστικά της εν λόγω εθνικής πολιτικής για την καινοτομία στις βιβλιοθήκες (2008-2012) καθώς και παραδείγματα στρατηγικών καινοτομίας.
Initiatives of citizens to establish public libraries were the starting point for building up the public library network in the Netherlands, now more than 100 years ago. Gradual involvement of local, regional and national government has led to a public service encompassing more than 1000 public libraries, some 60 mobile libraries and many service points to serve a population of around 16 million people. Both government and the professional library field have worked on the foundation of services by library legislation, charters and public covenants, securing public access and cooperation of libraries, both with other libraries and with all kinds of societal and cultural institutions or services. Currently, a new national public library policy has been developed, which focuses on innovation as a driving force for developing libraries into strong community centres for culture and information, for encouragement in reading and learning, and for social inclusion and multiculturalism. Innovation also means adapting traditional services to the needs and wishes of all user groups in society by means of new technology, through partnerships, elaborated information infrastructure and reliable digital content. Local libraries are developing in close cooperation with the communities they are serving, based on new management tools, training of staff and local advocacy. The national innovation policy is supported by restructuring the library field, presenting a budget for innovation centres and services to support local library practices and their services to schools, visually impaired, young people, seniors and many more. The main features of this national library innovation policy (2008-2012) and examples of strategic innovation will be presented.
Keywords: Δημόσιες βιβλιοθήκες
Ολλανδία
Υπηρεσίες βιβλιοθηκών
Καινοτόμες υπηρεσίες
Εθνική πολιτική βιβλιοθηκών
Δίκτυα βιβλιοθηκών
Library networks in Netherlands
Innovative services
National policy for libraries
Public libraries
Rights Holder: Οργανωτική Επιτροπή Ενίσχυσης Βιβλιοθηκών (ΟΕΕΒ)
Committee for the Support of Libraries (CSL)
License: Fair Use License
Date copyrighted: 2009-06-12
Notes: * Dr. Marian Koren, Υπεύθυνη Έρευνας και Διεθνών Σχέσεων, Σύλλογος Δημοσίων Βιβλιοθηκών Ολλανδίας, Grote Marktstraat 43, 2511 BH The Hague, Postbox 16146, 2500 BC The Hague, Netherlands, Τηλ.: +31 70 3090115, Fax: +31 70 3090200, koren@debibliotheken.nl. Η Μάριαν Κόρεν εργάζεται στο Σύλλογο Ολλανδικών Δημόσιων Βιβλιοθηκών από το 1979 και σήμερα είναι επικεφαλής του τμήματος Έρευνας και Διεθνών Σχέσεων. Εκτός από τον προγραμματισμό της έρευνας και των διεθνών συνεδρίων και ανταλλαγών, η Μάριαν Κόρεν είναι υπεύθυνη για τις επαγγελματικές εκδόσεις του συλλόγου, συμπεριλαμβανομένου της ανάπτυξης των βιβλιοθηκών, βέλτιστων πρακτικών και νέων κτιρίων βιβλιοθηκών. Στην προηγούμενη θέση της διετέλεσε σύμβουλος προγραμματισμού και διευθύνων σύμβουλος. Επίσης, υπήρξε ερευνήτρια στο Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης στη Βασιλική Βιβλιοθήκη της Χάγης. Η Μάριαν Κόρεν υπηρέτησε στο Διοικητικό Συμβούλιο της IFLA το διάστημα 2001-2005 και επίσης ήταν προσωρινή διευθύντρια και αναπληρωματικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της EBLIDA (Ευρωπαϊκό Γραφείο Συλλόγων για Βιβλιοθήκες, Πληροφόρηση και Τεκμηρίωση). H Μάριαν Κόρεν κατέχει τίτλο διδακτορικών σπουδών μετ’ επαίνου από το Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ. Έχει σπουδάσει Νομική στο Πανεπιστήμιο της Ουτρέχτης καθώς και διεθνές δίκαιο και ανθρώπινα δικαιώματα στο Πανεπιστήμιο του Στρασβούργου. Έχει κάνει σπουδές στη σουηδική γλώσσα και λογοτεχνία στα πανεπιστήμια της Ουψάλας και του Άμστερνταμ. Ακόμα σπούδασε σκανδιναβικές γλώσσες και πολιτισμό για παιδιά στα πανεπιστήμια Ουψάλας και Στοκχόλμης. Η διδακτορική διατριβή της με τίτλο «Πες μου! Το Δικαίωμα του Παιδιού στην Πληροφορία», αναφέρεται στα ανθρώπινα δικαιώματα και ειδικότερα στα δικαιώματα των παιδιών και του δικαιώματος στην πληροφορία με τις επιπτώσεις που αυτό έχει στις βιβλιοθήκες. Έχει γράψει πολυάριθμα άρθρα σε βιβλιοθηκονομικά περιοδικά με ποικίλα θέματα όπως νομοθεσία, στρατηγικές πολιτικής και συμμετοχική διαδικασία και είναι ομιλήτρια διεθνώς.
* Dr. Marian Koren, Head of Research and International Affairs, Netherlands Public Library Association, Grote Marktstraat 43, 2511 BH The Hague, Postbox 16146, 2500 BC The Hague, Netherlands, Tel.: +31 70 3090115, Fax: +31 70 3090200, koren@debibliotheken.nl. Marian Koren has been working at the Netherlands Public Library Association since 1979 and is currently Head of Research and International Affairs. Apart from planning research and international conferences, and exchange, she is responsible for the association’s professional publications, including library development, best practices and new library buildings. Prior to her current position, she served as policy advisor and manager. She also was a researcher at the R& D Department of the Royal Library, The Hague. Marian Koren has served on the IFLA Governing Board 2001-2005, and was also interim director and substitute board member in EBLIDA. Marian Koren received her Ph.D. cum laude from the University of Amsterdam. She studied Dutch law, University of Utrecht; and in addition international law and human rights at the University of Strasbourg. She also studied Swedish language and literature at the Universities of Utrecht and Amsterdam and in addition at the Universities of Uppsala and Stockholm in the areas of Scandinavian languages, and children’s culture. Dr. Koren’s doctoral thesis, “Tell Me! The Right of the Child to Information,” relates to human rights, especially human rights of children and the right to information, with its implications for libraries. She is the author of numerous articles in library journals on a variety of issues incl. legislation, strategic policies and user participation, and an international lecturer.
Digital object availability: Available
Appears in item Groups: Lectures, Friday 12 June 2009

Files in This Item:
File SizeFormat 
Koren Marian.pdf39.99 kBAdobe PDFView/Open