Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10814/317
Title: Τεχνικές επικοινωνίας και προβολής για τις βιβλιοθήκες
Alternative title: Communication and Promotion Techniques for Libraries
Qualified type: Conference item
Creator: Τσαλκιτζή, Θάλεια
Contributor: Organiser of meeting: Goethe-Institut Athen
Organiser of meeting: Οργανωτική Επιτροπή Ενίσχυσης Βιβλιοθηκών (ΟΕΕΒ)
Date: 2003-06-03
Place of production: Ινστιτούτο Goethe, Ομήρου 14-16, Αθήνα
Goethe-Institut Athen, Omirou 14-16
Event: Οι βιβλιοθήκες στην υπηρεσία του πολίτη, 2-4 Ιουνίου 2003, Ινστιτούτο Goethe, Ομήρου 14-16, Αθήνα
Library services for the community, 2-4 June 2003, Goethe-Institut Athen, Omirou 14-16
Language: Greek
Record level: Analytic (component part)
Αbstract: Κάθε στοιχείο σε μία βιβλιοθήκη - οι υπηρεσίες της, το προσωπικό, οι εγκαταστάσεις και οι δραστηριότητές της - μας δίνουν ένα επικοινωνιακό μήνυμα. Ο σκοπός αυτής της παρουσίασης είναι να αναλύσει την αξία της επικοινωνίας για τις Βιβλιοθήκες και τις τεχνικές προβολής που μπορούν να υιοθετηθούν από τον οργανισμό σύμφωνα με το στυλ, τις ανάγκες και τις ευκαιρίες του, προκειμένου να αναπτύξει ένα αποτελεσματικό επικοινωνιακό πρόγραμμα. Η βιβλιοθήκη δεν έχει ευθύνη προβολής μόνο προς το κοινό στόχο της. Ο οργανισμός θα πρέπει να επικοινωνήσει αποτελεσματικά τόσο στο εξωτερικό όσο και στο εσωτερικό κοινό του προκειμένου να κερδίσει την υποστήριξη και την ευμένειά του. Στην πρώτη ενότητα αναλύονται οι διάφορες τεχνικές επικοινωνίας που δεν απαιτούν την πληρωμή και που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τη βιβλιοθήκη για να πληροφορήσει και να παρακινήσει το κοινό. Οι τεχνικές αυτές προέρχονται από τις λειτουργίες των Δημοσίων Σχέσεων και περιλαμβάνουν εργαλεία που χρησιμοποιούνται στη Δημοσιότητα, στο Πρακτορείο Δημοσιότητας, στις Δημόσιες Υποθέσεις, στην Πολιτική Μεσολάβηση, στην αντιμετώπιση σοβαρών θεμάτων / κρίσεων, στην Ανάπτυξη, τη Χορηγία και την Προσέλκυση Πόρων. Η δεύτερη ενότητα μελετά τα οχήματα πληρωμένης διαφήμισης και τη διαδικασία του επικοινωνιακού προγράμματος που θα πρέπει η βιβλιοθήκη να γνωρίζει και να τηρεί. Ακολουθεί μία αναφορά σε σημαντικές αποφάσεις τη διοίκησης διαφήμισης που οφείλουν να ληφθούν από τη βιβλιοθήκη. Πρόκειται για την επιλογή της αγοράς στόχου, του καθορισμού της αντίδρασης που αναμένεται από το κοινό, της ιδανικής κάλυψης και συχνότητας της διαφήμισης, του καθορισμού του διαφημιστικού προϋπολογισμού καθώς και της επιλογής των μέσων. Τις περισσότερες φορές η βιβλιοθήκη θα συνεργαστεί με κάποια διαφημιστική εταιρία. Ως εκ τούτου, είναι πολύ σημαντικό να κατανοεί τη βασική διαφημιστική ορολογία καθώς και την ορθή διαδικασία που ταιριάζει περισσότερο στις ανάγκες της για καλύτερη διαπραγμάτευση με τον εξωτερικό συνεργάτη. Τα μέσα επηρεάζουν τη γνώση, τη στάση και τη συμπεριφορά μας. Μεταξύ 20 και 25 τα εκατό των εφήβων δήλωσαν πως μαθαίνουν ηθικές αξίες, συμπεριφορές και διαπροσωπικές σχέσεις από τα μέσα. Τα μέσα μας επηρεάζουν στο τι γνωρίζουμε, σε ποιους θέλουμε να μοιάσουμε και τι σκεφτόμαστε. Οι βιβλιοθήκες, ιδιαίτερα στην Ελλάδα, απέχουν αρκετά από το να έχουν μια παρουσία στα μέσα. Ένα μεγάλο ποσοστό των Ελλήνων δεν γνωρίζει τις υπηρεσίες της βιβλιοθήκης ενώ οι περισσότεροι αρχίζουν να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες της στο Πανεπιστήμιο και την ηλικία των 18. Μήπως είναι η ώρα να χτίσουμε μία καλύτερη εικόνα για τη βιβλιοθήκη; ΄Αλλωστε, ο περιορισμός του προϋπολογισμού, όπως φαίνεται, δεν είναι πλέον η δικαιολογία.
Everything about a library – its services, employees, facilities and actions – communicates something. The purpose of this presentation is to analyze the value of communication for Libraries and the relevant promotion techniques that reflect style, needs and opportunities. The communication program must be influential and cost effective. Library’s promotion responsibilities go beyond communicating to target audience. The organization must communicate effectively both with external public as well as internal in order to gain their support and goodwill. The first part of this paper examines diverse free of charge communications techniques, that the library may use to inform and motivate its public. These techniques come from Public Relations functions and include tools that are used for Publicity, Press Agentry, Public Affairs, Lobbying, Issue – Crisis Management, Development, Sponsorship and Fund-raising. The second part analyses the paid advertising vehicles and the communication process that the library should know and follow. There will be a reference to the major decisions in advertising management that are ought to be taken by the library. These include the target market selection, the definition of the target response that is sought, the optimal target reach and frequency of the advertising, the advertising budget determination as well as the media selection. Most of the times the library may cooperate with an external advertising agency. Therefore, it is very important for the library to understand the advertising jargon and the process that will lead to fit its needs for better dealing with the media firm. In summerising, media affect our awareness, knowledge, attitudes and behavior. Between 20 and 25 percent of teenagers say they learn about moral values and interpersonal relationships from the media. The media are influential in shaping what we know, who we want to be like and what we think. Libraries, especially in Greece, are far away from media exposure. Greek people are unaware of library services. Most of them start using the library at the university level, at the age of 18. Isn’t it time to build a better image of the library? After all, budget limitation is not an excuse any more.
Keywords: Δράσεις προβολής
Προσέλκυση χρηστών
Μέσα δημοσιότητας
Επικοινωνιακή πολιτική
Υπηρεσίες βιβλιοθηκών
Promotion campaign
Advertising techniques
Library services
Library marketing
Rights Holder: Τσαλκιτζή, Θάλεια
License: Fair Use License
Date copyrighted: 2003-06-03
Notes: * Θάλεια Τσαλκιτζή, Αρχειονόμος - Βιβλιοθηκονόμος, Πόντου 5, 14671 Ν. Ερυθραία, ΕΛΛΑΔΑ. Tηλ.: 210 9299878, Fax: 210 9299149, ttsalkitzi@decision.quest.gr. Επαγγελματική Εμπειρία: MSc Μάρκετινγκ & Επικοινωνία με Νέες Τεχνολογίες του ΟΠΑ (2000 – 2002). Αρχειονόμος/Βιβλιοθηκονόμος. Εργασιακή εμπειρία σε συστήματα διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων ως Account Manager (INFOQUEST AEBE. 2001 - ), ως Product Manager στα προϊόντα της Dynix για αρχεία & βιβλιοθήκες (2002 - ), σε λύσεις βιβλιοθηκών ως Αρχειονόμος/Βιβλιοθηκονόμος (DECISION S.A. 1998 – 2001), σε συστήματα ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης & διαχείρισης εγγράφων ως αρχειονόμος (ΕΘΝΟDATA A.E. 1997 – 1998), ως βιβλιοθηκονόμος (Δημοτική Βιβλιοθήκη Αγ. Ιωάννη Ρέντη 1997 – 1998).
* Thalia Tsalkitzi, Archivist/Librarian, Pontou 5, 14671 N. Erithreia, GREECE. Tel.: +30 210 9299 878, Fax: +30 210 9299 149, ttsalkitzi@decision.quest.gr. Professional Experience: MSc in Marketing & Communication by the usage of New Technologies, by AUEB (2000 – 2003). Archivist/Librarian. Work experience in Human Resources Management Systems as an account manager (INFOQUEST S.A. 2001 - ), as a Product Manager of Dynix product suite for archives & libraries (2002 - ), in solutions for libraries and archives as an Archivist/ Librarian (DECISION S.A. 1998 – 2001), in Electronic Document Management Systems as an archivist (ETHNODATA S.A. 1997 – 1998), as a librarian (Public Library Agios Ioannis Rentis 1997 – 1998).
Digital object availability: Available
Appears in item Groups:Tuesday, June 3, 2003