Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10814/84
Title: Βιβλιοθήκες και επιχειρηματικότητα: νέες ευκαιρίες για πρόσθετη αξία βασισμένες σε εμπειρίες στην Ολλανδία
Alternative title: Libraries and entrepreneurship: new chances for adding value, based on experiences in The Netherlands
Qualified type: Videorecording
Conference item
Creator: Koren, Marian
Contributor: Organiser of meeting: Οργανωτική Επιτροπή Ενίσχυσης Βιβλιοθηκών, ΕΘνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ)
Date: 2014-11-22
Place of production: Εθνικό Ιδρυμα Ερευνών, Αμφιθέατρο "Λεωνίδας Ζέρβας", Αθήνα
National Hellenic Research Foundation, 48 Vassileos Constantinou Av., Athens
Event: 10ο Διεθνές Συνέδριο "Βιβλιοθήκες, Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα", Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Αθήνα, Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2014
10th international conference: Libraries, Innovation and Entrepreneurship National Hellenic Research Foundation, Athens, Saturday, November 22, 2014
Language: English
Record level: Analytic (component part)
Description: Η αναγκαιότητα των δημοσίων βιβλιοθηκών να επιδείξουν επιχειρηματικότητα είναι εμφανής σε πολλές χώρες για πολλούς λόγους. Είτε για να επιδείξουν την κοινωνική και οικονομική τους αξία, είτε για να κάνουν την εικόνα τους πιο δυναμική, ή απλά αντιμετωπίζοντας το γεγονός ότι ο κόσμος αλλάζει και οι βιβλιοθήκες πρέπει επίσης να αλλάξουν: θα πρέπει να δουν τις αλλαγές και να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες για μια καλύτερη εξυπηρέτηση των ανθρώπων και των κοινοτήτων με σκοπό να συμβάλλουν στην καλύτερη ανάπτυξη της κοινωνίας. Ας εξετάσουμε τις ποικίλες πτυχές βασισμένες στις εμπειρίες στην Ολλανδία αλλά και σε άλλες χώρες. 1. Τι επιφέρει η επιχειρηματικότητα στις βιβλιοθήκες; 2. Τι μπορούν να κάνουν οι βιβλιοθήκες για τις επιχειρήσεις; 3. Τι μπορούν οι επιχειρήσεις να κάνουν για τις βιβλιοθήκες; 4. Πώς θα ενθαρρυνθούν οι επιχειρηματικές βιβλιοθήκες, ένα παράδειγμα από το πρόγραμμα του συλλόγου δημοσίων βιβλιοθηκών Ολλανδίας. Οι παραπάνω τέσσερις προσεγγίσεις θα επεξηγηθούν μέσω πρακτικών που υλοποιούν οι δημόσιες βιβλιοθήκες στην Ολλανδία.
The need for public libraries to demonstrate entrepreneurship is obvious in many countries, for various reasons. Be it to demonstrate social and economic value, be it to change its image into a more dynamic one, or, facing the facts: the world is changing, and libraries have to change as well, see chances and grasp opportunities, to better serve people and the communities, and contribute to better development of society. Let’s explore various aspects based on experiences in The Netherlands and elsewhere. 1. What does entrepreneurship entail for libraries? 2: What can libraries do for enterprises? 3. What can enterprises do for libraries? 4. How to encourage entrepreneurial libraries, an example from the association’s programme in the Netherlands. These four approaches will be exemplified by practices from public libraries in the Netherlands.
Subject: Δημόσιες βιβλιοθήκες
Βιβλιοθήκες
Public libraries
Library Science
Keywords: Επιχειρηματικότητα
Καινοτομία
Πρωτοβουλία
Δημόσιες βιβλιοθήκες
Entrepreneurship
Innovation
Creativity
Public library
Alternative web page: http://hdl.handle.net/10442/14450
Rights Holder: Οργανωτική Επιτροπή Ενίσχυσης Βιβλιοθηκών
Committee for the Support of Libraries
License: Fair Use License
Date copyrighted: 2014-11-22
Notes: Dr. Marian Koren, Director FOBID Netherlands Library Forum, The Hague, Netherlands Symbolkoren@fobid.nl H Μάριαν Κόρεν κατέχει τίτλο διδακτορικών σπουδών μετ’ επαίνου από το Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ. Έχει σπουδάσει ολλανδικό δίκαιο, δίκαιο διεθνών οργανισμών, ευρωπαϊκό κοινωνικό-οικονομικό δίκαιο και ανθρώπινα δικαιώματα στο Πανεπιστήμιο της Ουτρέχτης καθώς και διεθνές δίκαιο και ανθρώπινα δικαιώματα στο Πανεπιστήμιο του Στρασβούργου. Έχει κάνει επίσης σπουδές στη σουηδική γλώσσα και λογοτεχνία στα πανεπιστήμια της Ουτρέχτης και του Άμστερνταμ. Ακόμα σπούδασε σκανδιναβικές γλώσσες και πολιτισμό για παιδιά στα πανεπιστήμια Ουψάλας και Στοκχόλμης. Η διδακτορική της διατριβή με τίτλο «Πες μου! Το Δικαίωμα του Παιδιού στην Πληροφορία», αναφέρεται στα ανθρώπινα δικαιώματα και ειδικότερα στα δικαιώματα των παιδιών και του δικαιώματος στην πληροφορία με τις επιπτώσεις που αυτό έχει στις βιβλιοθήκες. Έχει τιμηθεί με το βραβείο “Victorine van Schaick”, τη μεγαλύτερη διάκριση για τις βιβλιοθήκες στην Ολλανδία. Η Μάριαν Κόρεν εργάζεται στο Σύλλογο Ολλανδικών Δημόσιων Βιβλιοθηκών από το 1979 και ανέπτυξε μια σειρά από καινοτόμες πολιτικές και υπηρεσίες ενώ σήμερα είναι ανώτερη σύμβουλος πολιτικής. Με τη συγκεκριμένη ιδιότητα είναι επικεφαλής του στρατηγικού προγράμματος «Η βιβλιοθήκη αναλαμβάνει την επιχειρηματική βιβλιοθήκη» μέρος του στρατηγικού σχεδίου 2013-2017 του συλλόγου. Πραγματοποίησε παρουσίαση για το συγκεκριμένο θέμα στο Διεθνές Συνέδριο της IFLA το 2013. Υπήρξε επίσης ερευνήτρια στο Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης στη Βασιλική Βιβλιοθήκη της Χάγης. Επέστρεψε εκεί ως εκτελεστική γραμματέας του FOBID Netherlands Library Forum, η εθνική αιγίδα για τις οργανώσεις βιβλιοθηκών. Διενήργησε το δίκτυο της Χάγης - Παγκόσμια πρωτεύουσα βιβλιοθηκών το οποίο διεξήχθη το 2011 από την πρόεδρο της IFLA. Η Δρ Κόρεν υπήρξε επισκέπτρια ομιλήτρια σε συνέδρια και πανεπιστήμια σε όλες τις ηπείρους πάνω σε θέματα διεθνούς πολιτικής βιβλιοθηκών και έρευνας, ευρωπαϊκών υπηρεσιών πληροφοριών και διεθνούς δικαίου και ανθρωπίνων δικαιωμάτων σχετικά με την πληροφορία. Το διεθνές της έργο περιλαμβάνει ερευνητικά δίκτυα, διεθνή ανταλλαγή γνώσεων, διδασκαλία και (συνεχή) εκπαίδευση για επαγγελματίες που ασχολούνται με τις ευρωπαϊκές πολιτικές βιβλιοθηκών και υπηρεσιών πληροφόρησης. Η Μάριαν Κόρεν υπηρέτησε στο Διοικητικό Συμβούλιο της IFLA το διάστημα 2001-2005 και επίσης ήταν προσωρινή διευθύντρια της EBLIDA (Ευρωπαϊκό Γραφείο Συλλόγων για Βιβλιοθήκες, Πληροφόρηση και Τεκμηρίωση). Έγραψε το “A Green Light for IFLA”, έναν λόγο για την ανανέωση της στρατηγικής και των δομών της IFLA. Σήμερα είναι αναπληρωματικό μέλος της εκτελεστικής επιτροπής της EBLIDA και της ομάδας εμπειρογνωμόνων για την πολιτιστική πολιτική και την κοινωνία της πληροφορίας καθώς και μέλος του τμήματος Διοίκηση Ενώσεων Βιβλιοθηκών και της Επιτροπής προτύπων της IFLA. Υπηρέτησε στη συντακτική επιτροπή του περιοδικού τεκμηρίωσης και σήμερα είναι μέλος της συντακτικής επιτροπής για το εγχειρίδιο της επιστήμης της πληροφόρησης στην Ολλανδία.
Dr. Marian Koren, Director FOBID Netherlands Library Forum, The Hague, Netherlands Symbolkoren@fobid.nl Marian Koren received her Ph.D. cum laude from the University of Amsterdam. She studied Dutch law, law of international organizations, European Social Economic law and human rights at the University of Utrecht; and in addition international law and human rights at the University of Strasbourg, France. She also studied Swedish language and literature at the Universities of Utrecht and Amsterdam and in addition at the Universities of Uppsala and Stockholm in the areas of Scandinavian languages, children’s film and theatre, sociolinguistics, gender studies, and children’s language and culture. Dr. Koren’s doctoral thesis, “Tell Me! The Right of the Child to Information” relates to human rights, especially human rights of children and the right to information, with its implications for libraries. She was awarded with the Victorine van Schaick Award, the highest library award in the Netherlands. Marian Koren has been working at the Netherlands Public Library Association since 1979, and developed a number of innovative policies and services, and is currently senior policy advisor. In this capacity she is the programme leader of the Strategic Programme ’The library undertakes- the entrepreneurial library’, part of the strategic plan 2013-2017 of the association. She held a poster presentation on this issue at the IFLA World Library and Information Congress 2013. She also was a researcher at the R& D Department of the Royal Library, The Hague. She has returned there, as executive secretary of FOBID Netherlands Library Forum, the national umbrella organisation for library organisations. She initiated the network of The Hague – World Library Capital which was launched in 2011, by the IFLA President. Dr. Koren has been a guest lecturer at conferences and universities on all continents on the subjects of international library policies and research, European information services, international law and human rights related to Information. Her international work includes research networks, international exchange, teaching and (continuing) education for professionals, lecturing on European library policies and information services. Marian Koren has served as temporary director for EBLIDA and on the IFLA Governing Board 2001-2005. She wrote A Green Light for IFLA, a plea for renewal of IFLA’s strategy and structure. She is currently substitute member of the EBLIDA Executive Committee and its Expert group on Cultural Policy and Information Society, and member of IFLA’s Management of Library Associations section, and the IFLA Committee on Standards. She has served on the editorial Board of the Journal of Documentation, and is currently a member of the editorial Board of the Handbook of Information Science in the Netherlands.
Digital object availability: Available
Appears in item Groups:2nd session: Policy and Services

Files in This Item:
File SizeFormat 
Koren-Entrepreneurship.pdf2.98 MBAdobe PDFView/Open