Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10814/114
Title: Το καθεστώς του “gaming” στις βιβλιοθήκες της Ολλανδίας
Alternative title: The state of gaming in Dutch Libraries
Qualified type: Videorecording
Conference item
Creator: Reuvers, Erik
Contributor: Organiser of meeting: Οργανωτική Επιτροπή Ενίσχυσης Βιβλιοθηκών, με την ευγενική υποστήριξη του περιφερειακού οργανισμού πληροφόρησης ProBiblio ο οποίος εργάζεται για τις βιβλιοθήκες στους νομούς Βόρεια- και Νότια-Ολλανδία.
Date: 2013-11-15
Place of production: Ευγενίδειο Ίδρυμα
Eugenides Foundation
Event: Εκπαίδευση και Βιβλιοθήκες στον Ψηφιακό Κόσμο, 9ο Διεθνές Συνέδριο, 15-16 Νοεμβρίου 2013
Education and Libraries in the Digital Age 9th International Conference Nov. 15-16, 2013 Eugenides Foundation
Language: English
Record level: Analytic (component part)
Description: 2η Συνεδρίαση: Συντονίστρια: Ιωάννα Σαραντοπούλου, Προϊσταμένη Τμήματος Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
2nd session: Chair: Ioanna Sarantopoulou, Head of the Digital Library, National Documentation Centre
Αbstract: Οι ολλανδικές βιβλιοθήκες ανέκαθεν είχαν υιοθετήσει κάποιες μορφές «παιχνιδιού» μέσα στη συλλογή τους. Ξεκίνησε αρχικά με τα παιχνίδια σαν το σκάκι και τη ντάμα, αλλά πλέον περιλαμβάνει και παιχνίδια σε κονσόλες τύπου Wii-U και Xbox Kinect. Καθώς οι βιβλιοθήκες προσπαθούν να προσελκύσουν διάφορους πιθανούς πελάτες, πολλά ενδιαφέροντα πιλοτικά προγράμματα έχουν ξεκινήσει. Εισήχθησαν βασικές αρχές gaming σε ήδη υπάρχοντα προγράμματα με σκοπό να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητά τους, αναπτύχθηκε μια εφαρμογή που χρησιμοποιεί GPS και επιτρέπει σε μαθητές να λύσουν ένα φόνο πηγαίνοντας σε διάφορα σημεία της πόλης τους, έπειτα γίνονται κοινές παρουσιάσεις περί ανάγνωσης και παιχνιδιού και αρκετά ακόμα ενδιαφέροντα προγράμματα. Εκτός από τα παραπάνω παραδείγματα, θα συζητηθούν οι προκλήσεις και η επιτυχία σχετικά με την εισαγωγή των παιχνιδιών στη βιβλιοθήκη και οι διαφορετικοί τρόποι με τους οποίους έχει επιτευχθεί στην Ολλανδία.
Dutch libraries have always adopted some form of gaming within their collection. It started out with chess games and checkers, but has now turned toward the Wii-U, Xbox Kinect and other interesting gaming devices. As libraries try to reach different potential customers, a lot of interesting pilots have seen the light of day. Gamification principles introduced to existing programs to increase their effectiveness, an app that lets students solve a historical murder in their hometown using GPS to visit relevant sites, a joint book and game presentation and many more interesting initiatives. Besides these examples, the challenges and successes will be discussed regarding the introduction of gaming within a library - and the different ways in which this has been done in The Netherlands.
Keywords: Ηλεκτρονικά παιχνίδια
Μάθηση
Ολλανδία
Gamification principles
Games in libraries
Netherlands
Alternative web page: http://www.blod.gr/lectures/Pages/viewlecture.aspx?LectureID=1068
Rights Holder: Οργανωτική Επιτροπή Ενίσχυσης Βιβλιοθηκών (ΟΕΕΒ)
Committee for the Support of Libraries (CSL)
License: Fair Use License
Date copyrighted: 2013-11-15
Notes: * Erik Reuvers, Σύμβουλος ανάγνωσης μέσων επικοινωνίας / Σύμβουλος προώθησης μηχανών αναζήτησης. Opaallaan 1180 Postbus 485, 2130 AL Hoofddorp, The Netherlands email: ereuvers@probiblio.nl . www.probiblio.nl , Twitter: @erikreuvers , Facebook: www.facebook.com/Kenniscirkelmediawijsheid. Ο Erik Reuvers είναι ένθερμος υποστηρικτής των μέσων κοινωνικής δικτύωσης με εκτεταμένο υπόβαθρο στην βιομηχανία του παιχνιδιού. Από το 2011 εργάζεται στον οργανισμό ProBiblio -έναν περιφερειακό οργανισμό πληροφόρησης για τις βιβλιοθήκες- ως επικεφαλής ανάγνωσης μέσων επικοινωνίας και ως μέλος της ομάδας μάρκετινγκ με επίκεντρο την ηλεκτρονική παρουσία των βιβλιοθηκών. Σήμερα εργάζεται σε μια συνολική ηλεκτρονική στρατηγική για τις βιβλιοθήκες η οποία συμπεριλαμβάνει το μάρκετινγκ των μηχανών αναζήτησης και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης καθώς και τη βελτιστοποίηση των μηχανών αναζήτησης. Ως ένας μανιώδης παίχτης ο Erik δίνει τακτικά ιδέες στη νεότερη γενιά παιχτών - δείχνοντας στις βιβλιοθήκες την ισχυρή και αναπτυξιακή εξέλιξη στα εκπαιδευτικά και ψυχαγωγικά παιχνίδια. Ο οργανισμός ProBiblio είναι ένας περιφερειακός οργανισμός πληροφόρησης που εργάζεται για τις βιβλιοθήκες στους νομούς Βόρεια- και Νότια-Ολλανδία. Ο οργανισμός προσφέρει ένα ευρύ φάσμα προϊόντων και υπηρεσιών για τις βιβλιοθήκες το οποίο κυμαίνεται από τη μεταφορά ως το μάρκετινγκ. Ο οργανισμός ως ειδικός της βιομηχανίας αγωνίζεται για να αυξήσει την επιτυχία και την ποιότητα των βιβλιοθηκών που υπάγονται στις περιοχές που δραστηριοποιείται.
* Erik Reuvers, Consultant Media Literacy / Consultant Search Engine Advertising, Opaallaan 1180, Postbus 485, 2130 AL Hoofddorp, The Netherlands email: ereuvers@probiblio.nl , www.probiblio.nl, Twitter: @erikreuvers, Facebook: www.facebook.com/Kenniscirkelmediawijsheid. Erik Reuvers is a social media enthusiast with an extensive background in the game industry. Since 2011 he has worked for ProBiblio - a provincial service organisation for libraries - as project leader media literacy and as part of the marketing team with a focus on the online presence of libraries. Currently he is working on an overall online strategy for libraries entailing search engine marketing, social media and search engine optimisation. As an avid gamer Erik gives regular insights into the mind of a young gaming generation- showing libraries the potential and development currently underway in educational games and entertainment games. ProBiblio is a provincial service organisation working for libraries in Noord and Zuid Holland. It offers a wide range of products and services for libraries ranging from transportation to marketing. As an industry specialist, ProBiblio strives to increase the success and quality of the libraries within her area.
Digital object availability: Available
Appears in item Groups:Lectures, Friday 15 November 2013

Files in This Item:
File SizeFormat 
Erik_Reuvers.pdf1.05 MBAdobe PDFView/Open