Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10814/115
Title: Πώς να μετατρέψεις τη μάθηση σε διασκέδαση. Μια νέα υπηρεσία για βιβλιοθήκες στη Δυτική Ελλάδα
Alternative title: How to make learning a fun activity. A new library service in Western Greece
Qualified type: Conference item
Creator: Ζαφειροπούλου, Ανδριανή
Contributor: Organiser of meeting: Οργανωτική Επιτροπή Ενίσχυσης Βιβλιοθηκών, με την ευγενική υποστήριξη του περιφερειακού οργανισμού πληροφόρησης ProBiblio ο οποίος εργάζεται για τις βιβλιοθήκες στους νομούς Βόρεια- και Νότια-Ολλανδία.
Date: 2013-11-16
Place of production: Ευγενίδειο Ίδρυμα
Eugenides Foundation
Event: Εκπαίδευση και Βιβλιοθήκες στον Ψηφιακό Κόσμο, 9ο Διεθνές Συνέδριο, 15-16 Νοεμβρίου 2013
Education and Libraries in the Digital Age 9th International Conference Nov. 15-16, 2013 Eugenides Foundation
Language: Greek
Record level: Analytic (component part)
Description: 1η Συνεδρία, Συντονίστρια: Στεφανία Μεράκου, Διευθύντρια, Μεγάλη Μουσική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος «Λίλιαν Βουδούρη»
1st session, Chair: Stephanie Merakos, Head of library, Music Library of Greece “Lilian Voudouri”
Αbstract: Η παρουσίαση αυτή περιγράφει μια νέα υπηρεσία για βιβλιοθήκες, η οποία ανταποκρίνεται στην ανάγκη των παιδιών να μετατρέψουν τη μάθηση σε διασκέδαση. Η υπηρεσία αυτή είναι μια δράση του Future Library (http://www.futurelibrary.gr), ενός μη κερδοσκοπικού οργανισμού που ιδρύθηκε το 2011, με πρωτοβουλία και χρηματοδότηση του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος», με αποστολή να βελτιώσει τις Ελληνικές Δημόσιες και Δημοτικές Βιβλιοθήκες. Η υπηρεσία προσφέρεται σε πέντε βιβλιοθήκες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας – ονομαστικά, η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Πύργου, η Δημοτική Βιβλιοθήκη Πατρών, η Δημοτική Βιβλιοθήκη Αγρινίου, η Δημοτική Βιβλιοθήκη Αμαλιάδας και η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Ναυπάκτου – ενώ η πιλοτική φάση υλοποιήθηκε σε όλες τις βιβλιοθήκες από 25 Μαΐου έως 15 Ιουνίου, και από 14-30 Σεπτεμβρίου. Η προτεινόμενη υπηρεσία προσφέρει σε μαθητές και δασκάλους δημιουργικές δράσεις βασισμένες σε εκπαιδευτικά επιτραπέζια παιχνίδια, ηλεκτρονικά παιχνίδια και ελεύθερο λογισμικό στο Διαδίκτυο. Οι δραστηριότητες πραγματοποιούνται από τους εκπαιδευτικούς σε συνεργασία με τους βιβλιοθηκονόμους και τα επιλεγμένα παιχνίδια συνδέονται με το αναλυτικό σχολικό πρόγραμμα. Στόχος της υπηρεσίας είναι να μυήσει τα παιδιά (4-12 χρονών) στη διαδραστική μάθηση και να ενισχύσει τη δημιουργικότητά τους, καθώς επίσης και τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες αλλά και την ικανότητά τους να χειρίζονται τις νέες τεχνολογίες. Συνολικά, η υπηρεσία αυτή αποσκοπεί στο να ενδυναμώσει τη σχέση μεταξύ βιβλιοθηκών και σχολείων, να ασκήσει θετική επίδραση στην εκπαίδευση των παιδιών και να ενθαρρύνει τους μαθητές να βιώσουν τη βιβλιοθήκη ως ένα ανοικτό, διασκεδαστικό και φιλόξενο μέρος.
This presentation describes a new library service which addresses the need of children to make learning a fun activity. This service is an action of Future Library, a non-profit organization which was established in 2011, by initiative and with the support of the Foundation "Stavros Niarchos", with a mission to improve Greek Public and Municipal Libraries. The service is offered by five libraries of the West Greece region – namely, the Public Library of Pyrgos, the Municipal Library of Patras, the Municipal Library of Agrinio, the Municipal Library of Amaliada and the Public Library of Nafpaktos - while the pilot phase was implemented in all libraries from 25 May to 15 June, and from 14-30 September. The proposed service offers to students and teachers creative events based on educational board games, electronic games and free internet software. The events are conducted by educators in collaboration with librarians and the selected games are relevant to the school curriculum. The goal of this service is to initiate children (4-12 years old) into an interactive learning and to boost their creativity, as well as their communication and IT skills. Overall, this service aims to reinforce the relationship between libraries and schools, to have a positive impact on children’s education and to encourage students to view the library as an open, enjoyable and welcoming place.
Keywords: Εκπαιδευτικά επιτραπέζια παιχνίδια
Ηλεκτρονικά παιχνίδια
Δράσεις για βιβλιοθήκες
Δημοτικές βιβλιοθήκες
Future library
Public and Municipal Libraries
Greece
Interactive learning
Creativity
Games in libraries
Alternative web page: https://youtu.be/qiv610O4tn0
Rights Holder: Οργανωτική Επιτροπή Ενίσχυσης Βιβλιοθηκών (ΟΕΕΒ)
Committee for the Support of Libraries (CSL)
License: Fair Use License
Date copyrighted: 2013-11-16
Notes: * Ανδριανή Ζαφειροπούλου, Future Library, Συντονίστρια στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, email: andr.zafeiropoulou@yahoo.gr Η Ανδριανή Ζαφειροπούλου σπούδασε Αρχειονομία και Βιβλιοθηκονομία στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο (Ελλάδα) με μεταπτυχιακό M.Sc στη Δοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Πάτρα, Ελλάδα). Το 2005 έκανε το επαγγελματικό της ξεκίνημα ως βιβλιοθηκονόμος στη Βιβλιοθήκη του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, παρέχοντας και αναπτύσσοντας ηλεκτρονικές υπηρεσίες για εξ αποστάσεως φοιτητές. Από το 2009, εργάζεται στην Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Ναυπάκτου, υπεύθυνη κυρίως για την Κοινωνική Δικτύωση και για την οργάνωση δημιουργικών εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων για ενήλικες και παιδιά. Από το 2012, έχει αποκτήσει σημαντική εμπειρία στον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την αξιολόγηση υπηρεσιών στις δημόσιες βιβλιοθήκες μέσω της εκπαίδευσής της ως Πρωτοπόρου Υπαλλήλου στην Περιφέρεια της Δυτικής Ελλάδας και τη συμμετοχή της στις δράσεις του Future Library, ενός μη κερδοσκοπικού οργανισμού που αποσκοπεί στη βελτίωση των Ελληνικών Δημοσίων και Δημοτικών Βιβλιοθηκών. Ως συντονίστρια του προγράμματος του Future Library στην περιφέρειά της, παρακολουθεί την πρόοδο και συντονίζει τη δουλειά 6 Δημοσίων και Δημοτικών Βιβλιοθηκών. Από το 2013 είναι μέλος στο Διεθνές Δίκτυο Αναπτυσσόμενων Καινοτόμων Βιβλιοθηκών που εγκαινιάστηκε από το Global Libraries Initiative του Ιδρύματος Bill & Melinda Gates.
* Andriani Zafeiropoulou, Future library, Regional Coordinator in West, email: andr.zafeiropoulou@yahoo.gr Andriani Zafeiropoulou studied Archival and Library Science at Ionian University (Greece) and also holds a Master’s degree in Cultural Organisations Management from the Hellenic Open University (Patra, Greece). In 2005, she started her professional career as an academic librarian in the Library of Hellenic Open University, providing and developing electronic services for distant learners. Since 2009, she has been working in Nafpaktos Public Library, being mainly responsible for Social Networking and for organizing creative events and activities for adults and children. Since 2012, she has acquired significant experience in planning, implementing and evaluating public library services from her training as Library Leader in the region of West Greece and her participation in the actions of Future Library, a Greek non-profit organization that aims to improve Greek Public and Municipal libraries. As the regional coordinator of the Future Library programme, she monitors the progress and coordinates the work of 6 public and municipal libraries. Since 2013 she is a member of the International Network of Emerging Library Innovators (INELI) of the Global Libraries Initiative at the Bill & Melinda Gates Foundation.
Digital object availability: Available
Appears in item Groups:Lectures, Saturday 16 November 2013

Files in This Item:
File SizeFormat 
Zafeiropoulou.pdf1.56 MBAdobe PDFView/Open