Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10814/117
Title: Ηλεκτρονικό βιβλίο, βιβλιοθήκες και εκπαίδευση: ανιχνεύοντας τα νέα δεδομένα
Alternative title: E-book, libraries and education: tracing the new data
Qualified type: Conference item
Creator: Φράγκου, Αφροδίτη
Γλωσσιώτης, Γιώργος
Contributor: Organiser of meeting: Οργανωτική Επιτροπή Ενίσχυσης Βιβλιοθηκών, με την ευγενική υποστήριξη του περιφερειακού οργανισμού πληροφόρησης ProBiblio ο οποίος εργάζεται για τις βιβλιοθήκες στους νομούς Βόρεια- και Νότια-Ολλανδία.
Date: 2013-11-16
Place of production: Ευγενίδειο Ίδρυμα
Eugenides Foundation
Event: Εκπαίδευση και Βιβλιοθήκες στον Ψηφιακό Κόσμο, 9ο Διεθνές Συνέδριο, 15-16 Νοεμβρίου 2013
Education and Libraries in the Digital Age 9th International Conference Nov. 15-16, 2013 Eugenides Foundation
Language: Greek
Record level: Analytic (component part)
Description: 1η Συνεδρία, Συντονίστρια: Στεφανία Μεράκου, Διευθύντρια, Μεγάλη Μουσική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος «Λίλιαν Βουδούρη»
1st session, Chair: Stephanie Merakos, Head of library, Music Library of Greece “Lilian Voudouri”
Αbstract: Η παρούσα εργασία ορίζει την έννοια του ηλεκτρονικού βιβλίου και αποπειράται να προσδιορίσει τις αλλαγές που αυτό φέρνει στο χώρο των βιβλιοθηκών, στη χρήση του βιβλίου ως αντικείμενο, στους περιορισμούς που προκύπτουν από τη μετάβαση από το φυσικό αντικείμενο στην υπηρεσία, ζητήματα που σχετίζονται με την παραγωγή και διακίνηση του νέου μέσου, την πνευματική ιδιοκτησία και θα παρουσιάσει τις λύσεις που προτείνονται από τις διεθνείς ενώσεις βιβλιοθηκών (IFLA, EBLIDA και ενώσεις χωρών) για την αντιμετώπιση των νομικών προβλημάτων και την διασφάλιση της πρόσβασης του κοινού στην πληροφορία. Τέλος, εξετάζονται οι αλλαγές που μπορεί να φέρει η χρήση ηλεκτρονικών βιβλίων στην εκπαίδευση (κυρίως στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια, καθώς επίσης και στην δια βίου μάθηση).
This lecture defines the concept of e-book and attempts to identify the changes that it brings to the field of libraries, to the use of book as an object, the constraints resulting from the transition from phasing it as a physical object to it being a provided service, the production and distribution in a new media, intellectual property and present the solutions proposed by the international libraries’ community (IFLA, EBLIDA and Association) to address legal problems and ensuring public access to information. Finally, we will consider the changes that the use of electronic books can bring in education (mainly in primary and secondary, as well as in life-long learning).
Keywords: Ηλεκτρονικό βιβλίο
EBLIDA
Πνευματικά δικαιώματα
e-book
Interlibrary loan
Alternative web page: https://youtu.be/qiv610O4tn0
Rights Holder: Οργανωτική Επιτροπή Ενίσχυσης Βιβλιοθηκών (ΟΕΕΒ)
Committee for the Support of Libraries (CSL)
License: Fair Use License
Date copyrighted: 2013-11-16
Notes: • Ο Γιώργος Γλωσσιώτης, glossiotis@gmail.com, είναι απόφοιτος του Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας του ΤΕΙ Αθήνας. Έχει μεταπτυχιακό στην “Πληροφορική και Διοίκηση” από το ΤΕΙ Πειραιά. Είναι Πρόεδρος του ΔΣ της Ένωσης Ελλήνων Βιβλιοθηκονόμων και Επιστημόνων Πληροφόρησης. Εκλεγμένο μέλος στο ΔΣ της EBLIDA και στο Management of Libraries’ Associations Section της IFLA. Εργάζεται ως υπεύθυνος στην βιβλιοθήκη του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας.
• Η Αφροδίτη Φράγκου είναι απόφοιτος του τμήματος Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης του ΤΕΙ Αθήνας και κάτοχος μεταπτυχιακού στην Επιστήμη της Πληροφορίας (Οργάνωση & Διοίκηση Βιβλιοθηκών με έμφαση στις νέες τεχνολογίες) του Ιονίου Πανεπιστημίου, που ασχολήθηκε με την οργάνωση της πρόσβασης στο περιεχόμενο εγκυκλοπαιδειών. Το ερευνητικό της ενδιαφέρον εστιάζει σε θέματα πληροφοριακής παιδείας και νέων τεχνολογιών. Εργάζεται στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Κερατσινίου - Δραπετσώνας, στο παράρτημα της Ευγένειας (παράρτημα με ένα άτομο προσωπικό). Είναι Αναπ. Γραμματέας του ΔΣ της Ένωσης Ελλήνων Βιβλιοθηκονόμων & Επιστημόνων Πληροφόρησης. Είναι συντονίστρια της χώρας στο βιβλιοθηκονομικό δίκτυο International Librarians Network.
• Georgios Glossiotis, glossiotis@gmail.com, is a graduate of the Department of Library Science of TEI of Athens. He holds a Postgraduate Diploma on “Information Technology and Management” from TEI of Pireus. He is President of Association of Greek Librarians and Information Scientists. He, also, is elected member of EC of EBLIDA as well as of Management of Libraries’ Associations Section of IFLA. He is working as Head in the Library of Organization for Mediation and Arbitration in Athens (Special Library focuses on Labour Law and Industrial Relations).
• Afroditi Fragkou, is a graduate of the Department of Library Science and Information Systems of TEI of Athens. She holds an MSc on Information Science (Library Organization and Management with emphasis on new technologies) from the Ionian University, where she worked on the organization of access to the content of encyclopedias. Her research interests focus on the fields of information literacy and new technologies. She works at Keratsini – Drapetsona Municipal Library, an the one-person library branch of Eugeneia. She’s the deputy secretary of the Association of Greek Librarians & Information Scientists. She is the country-coordinator of Greece for the International Librarians Network.
Digital object availability: Available
Appears in item Groups:Lectures, Saturday 16 November 2013

Files in This Item:
File SizeFormat 
Glossiotis.pdf599.33 kBAdobe PDFView/Open