Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10814/120
Title: Έξυπνες ιδέες και κοινές στρατηγικές για ένα νέο πλαίσιο στις βιβλιοθήκες
Alternative title: Smart ideas and common strategies for a new library concept
Qualified type: Videorecording
Conference item
Creator: Leikny-Haga, Indergaard
Contributor: Organiser of meeting: Οργανωτική Επιτροπή Ενίσχυσης Βιβλιοθηκών, με την ευγενική υποστήριξη της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και του Ολλανδικού Ινστιτούτου για τις δημόσιες βιβλιοθήκες στη Χάγη, Ολλανδία.
Date: 2012-10-05
Place of production: Εθνικό Ιδρυμα Ερευνών, Αμφιθέατρο "Λεωνίδας Ζέρβας", Αθήνα
National Hellenic Research Foundation, 48 Vassileos Constantinou Av., Athens
Event: Έξυπνες Ιδέες, Ελκυστικές Βιβλιοθήκες. 8ο Διεθνές Συνέδριο, 5 και 6 Οκτωβρίου 2012, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ)/ Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ), Αθήνα
Smart Ideas, Attractive Libraries . 8th International Conference October 5-6, 2012 National Documentation Centre (EKT) / National Hellenic Research Foundation (NHRF), Athens - Greece
Language: English
Record level: Analytic (component part)
Description: 1η Συνεδρία, Συντονισμός: Εύα Σεμερτζάκη, Βιβλιοθηκονόμος, MSc., Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Βιβλιοθήκης της Τράπεζας της Ελλάδος, Συντάκτρια (περιοδικό Συνεργασία)
1st session, Chair: Eva Semertzaki , Librarian, MSc. Deputy Head of Library Section, Bank of Greece, Editor (Synergasia journal)
Αbstract: Το 2009 στη Νορβηγία, μια νέα Λευκή Βίβλος περιγράφει τις βιβλιοθήκες ως κέντρα γνώσης, σημεία συνάντησης και πολιτιστικούς χώρους σε μια ψηφιακή εποχή. Η νέα έννοια για τις βιβλιοθήκες λαμβάνει υπόψη τις προκλήσεις της κοινωνίας της γνώσης, ώστε να διευκολύνει τη μάθηση και να αποτελέσει πηγή έμπνευσης. Γίνονται προσπάθειες να αναπτυχθεί ένα νέο πλαίσιο για τις βιβλιοθήκες, που θα απευθύνεται σε όλους τους πολίτες, ενώ ένας από τους βασικούς στόχους των βιβλιοθηκών εξακολουθεί να είναι η προώθηση της ανάγνωσης και η παροχή κινήτρων προς τους χρήστες κάθε ηλικίας να συμμετέχουν σε διαφόρων ειδών αναγνωστικές δραστηριότητες. Το 2012, με τροποποίηση της νομοθεσίας για τις δημόσιες βιβλιοθήκες, τονίζεται ο ρόλος τους ως πολιτιστικά σημεία συνάντησης. Στις Βόρειες Χώρες διακρίνουμε μια αλλαγή στη συμπεριφορά των χρηστών των δημοσίων βιβλιοθηκών και αυτό επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο οι βιβλιοθήκες διαμορφώνουν τις υπηρεσίες τους. Η παραδοσιακή δραστηριότητα των δημοσίων βιβλιοθηκών, δηλαδή ο δανεισμός φυσικών αντικειμένων, έχει την τάση να μειώνεται. Οι χρήστες χρησιμοποιούν τη βιβλιοθήκη με διαφορετικούς τρόπους, οι μισοί μάλιστα κάνουν χρήση του φυσικού χώρου της βιβλιοθήκης χωρίς να δανείζονται βιβλία. Έχουμε κάνει έρευνες προκειμένου να βρούμε ποιοι είναι οι χρήστες μας και πώς χρησιμοποιούν τη βιβλιοθήκη. Οι βιβλιοθήκες αναδεικνύονται όλο και περισσότερο ως χώροι, στους οποίους οι διαφορές (όπως για παράδειγμα αυτές μεταξύ ομάδων ή ανάμεσα σε αυτούς που έχουν ψηφιακές ικανότητες και σε αυτούς που δεν έχουν) παρακάμπτονται. Οι δημόσιες βιβλιοθήκες μπαίνουν στο προσκήνιο ως βασικοί εταίροι της τοπικής αυτοδιοίκησης στην προσπάθεια να γεφυρωθούν οι κοινωνικές διαφορές. Η εισήγηση θα παρουσιάσει ορισμένες εμπειρίες, οι οποίες προβάλλουν τις προοπτικές που έχουν οι δημόσιες βιβλιοθήκες, καθώς και δράσεις που βοηθούν στο να αποδειχθεί το πώς οι δημόσιες βιβλιοθήκες συμβάλλουν σε διαφόρων ειδών προγράμματα, αναδεικνύοντας την αξία τους στην τοπική κοινωνία. Θα δώσει έμφαση στις ανάγκες των σημερινών χρηστών και θα παρουσιάσει εμπειρίες, που προέκυψαν από δικτύωση μεταξύ βιβλιοθηκών, αλλά και συνεργασίες ανάμεσα σε βιβλιοθήκες και άλλους τοπικούς εταίρους, προκειμένου να επιτευχθεί η παροχή καλύτερων υπηρεσιών και η πιο αποτελεσματική χρήση του υλικού των βιβλιοθηκών.
In Norway a new white paper on libraries passed in 2009 describing libraries as knowledge commons, meeting places and cultural arenas in a digital age. The new library concept takes in account the challenges from the knowledge society, to facilitate learning and give inspiration. There are efforts to develop a new library concept aiming at all citizens, and one of the libraries core missions is still to promote reading and motivate their users in all ages to different kind of reading activities. In 2012 the act about public libraries is changed in a way to highlight public libraries mission as cultural meeting-places. We can see a change in user behavior in our public libraries all the Nordic countries. This influences developments within library services. There is a tendency to a fall-off in the use of the classic core activity in the public libraries: the loan of physical materials. Patrons use the library in other ways, a figure of half of the users in physical libraries use the library without borrowing books. And we have made surveys to find out who are our users, and how did they use the library. Libraries are increasingly being featured as a place where differences can be eroded, for example differences between groups within the population and between those who have digital competence and those who do not. There is political limelight for public libraries as key partners for the local governments for help to bridge social divides. The paper will present some experiences that highlight the potentials of the public libraries, projects to help evidence how public libraries contribute to diverse agendas and demonstrate their value to the community. It will focus the needs of the library users of today and present experiences of networking between libraries, and among libraries and other local partners to get better library services and to use the libraries' resources more efficiently.
Keywords: Νορβηγία
Δημόσιες βιβλιοθήκες
Νέοι ρόλοι βιβλιοθηκών
Φυσικός χώρος βιβλιοθήκης
Συνεργασία βιβλιοθηκών
Norway
Library concept
Knowledge commons
Public libraries
Library user needs
Alternative web page: http://hdl.handle.net/10442/12996
Rights Holder: Οργανωτική Επιτροπή Ενίσχυσης Βιβλιοθηκών (ΟΕΕΒ)
Committee for the Support of Libraries (CSL)
License: Fair Use License
Date copyrighted: 2012-10-05
Notes: * Leikny Haga Indergaard, Διευθύντρια, Δημόσια Βιβλιοθήκη του Bergen Νορβηγία, τηλ.: +47 55 56 85 01, +47 951 00 78, email: leikny@bergenbibliotek.no . Η Leikny Haga Indergaard είναι διευθύντρια της Δημόσιας Βιβλιοθήκης του Bergen, στη Νορβηγία. Είναι επίσης πρόεδρος του Τμήματος Πληροφοριακής Παιδείας και Ανάγνωσης της IFLA. Συμμετέχει στις επιτροπές της IFLA από το 1998 Οι πιο σημαντικές από τις προηγούμενες θέσεις της είναι: γενική διευθύντρια των Αρχείων της Νορβηγίας – Υπηρεσία για τις Βιβλιοθήκες και τα Μουσεία, διευθύντρια της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Νορβηγίας, βιβλιοθηκονόμος στη βιβλιοθήκη της κομητείας του Rogaland και διευθύντρια της Βιβλιοθήκης-Πολιτιστικού κέντρου του Stavanger.
* Leikny Haga Indergaard, Library Director, Bergen Public Library, tel.: +47 55 56 85 01, +47 951 00 785, email:leikny@bergenbibliotek.no . Leikny Haga Indergaard is the director of the Public Library of Bergen, Norway. She is also the chair of the IFLA Literacy and Reading Section and has been a SC member in IFLA sections since 1998. The most important of Leikny Haga Indergaard ´s former positions is the director general of the Norwegian Archive, Library and Museum Authority; director at the National Library of Norway; county librarian at Rogaland County Library and director at Stavanger Library and Culture Center.
Digital object availability: Available
Appears in item Groups:Lectures, Friday 5 October 2012

Files in This Item:
File SizeFormat 
Indergaard.pdf3.33 MBAdobe PDFView/Open