Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10814/122
Title: Προτάσεις για τις νέες δημόσιες Βιβλιοθήκες
Alternative title: Proposals for the new public libraries
Qualified type: Videorecording
Conference item
Creator: Campal, Felicidad
Contributor: Organiser of meeting: Οργανωτική Επιτροπή Ενίσχυσης Βιβλιοθηκών, με την ευγενική υποστήριξη της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και του Ολλανδικού Ινστιτούτου για τις δημόσιες βιβλιοθήκες στη Χάγη, Ολλανδία.
Date: 2012-10-05
Place of production: Εθνικό Ιδρυμα Ερευνών, Αμφιθέατρο "Λεωνίδας Ζέρβας", Αθήνα
National Hellenic Research Foundation, 48 Vassileos Constantinou Av., Athens
Event: Έξυπνες Ιδέες, Ελκυστικές Βιβλιοθήκες. 8ο Διεθνές Συνέδριο, 5 και 6 Οκτωβρίου 2012, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ)/ Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ), Αθήνα
Smart Ideas, Attractive Libraries . 8th International Conference October 5-6, 2012 National Documentation Centre (EKT) / National Hellenic Research Foundation (NHRF), Athens - Greece
Language: Spanish
Record level: Analytic (component part)
Description: 2η Συνεδρία, Συντονίστρια: Αλεξάνδρα Παπάζογλου, Διευθύντρια Βιβλιοθηκών Ελληνοαμερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Κολλέγιο Αθηνών - Κολλέγιο Ψυχικού)
2nd session, Chair: Alexandra Papazoglou, Library Director, Athens College, Hellenic American Education Foundation
Αbstract: Το κοινωνικό, πολιτιστικό, ακόμη και εκπαιδευτικό όφελος που παρέχουν οι Βιβλιοθήκες στην κοινωνία είναι αδιαμφισβήτητο. Υπάρχει όμως ανάγκη εξεύρεσης ενός νέου μοντέλου που θα τις κάνει πιο λειτουργικές και που ίσως απαιτεί μια συνολική επανατοποθέτηση. Στη διάλεξη αυτή θα προτείνουμε διάφορες ιδέες που μπορεί να εφαρμοστούν στις Βιβλιοθήκες ώστε να συνεχίσει να δικαιολογείται η ύπαρξή μας χωρίς να χάνεται η ποιότητα. Ιδέες ή γραμμές εργασίας όπως: το crowdfunding. Ένα καθαρό και επίμονο στοίχημα για την επιμόρφωση και την βασική εκπαίδευση πληροφοριών. Η βιβλιοθήκη ως δημιουργός και “ελεγκτής” περιεχομένων (content curator). Η βιβλιοθήκη ως σημείο συνάντησης για όλη την κοινότητα και ειδικά για τις λιγότερο ευνοημένες ομάδες. Η βιβλιοθήκη παρούσα τόσο σε φυσικό όσο και σε εικονικό περιβάλλον (ιστοσελίδα, κοινωνικά δίκτυα…). Η βιβλιοθήκη για την ανάπτυξη πολιτιστικών δραστηριοτήτων, για την ενθάρρυνση της ανάγνωσης, την λογοτεχνική δημιουργία, για την αναζήτηση εργασίας αλλά και για τον ελεύθερο χρόνο. Στο πλαίσιο αυτό προκύπτει ένας καινούργιος πολίτης, ο πολίτης-χρήστης όχι μόνο ως καταναλωτής της πληροφορίας, αλλά και ως παραγωγός (prod-user). Η διάλεξη αυτή αποσκοπεί στον στοχασμό πάνω σε ιδέες και στην συμβολή στην αναγκαία ανταλλαγή στους χώρους των Βιβλιοθηκών. Προσβλέπει στην αναθεώρηση του δεσμού που υπάρχει μεταξύ των βιβλιοθηκών και των κοινοτήτων στις οποίες βρίσκονται και στο να καταδείξει ότι αυτή η σχέση θα μπορούσε να αποτελέσει τον κινητήριο μοχλό για την ανάπτυξη μιας πλήρους πολιτικό-κοινωνικής συνείδησης.
The social and even educational and cultural benefits that libraries provide to society is unquestionable. However, it is absolutely necessary to find a new model that makes it sustainable and that might require a total rethinking. This conference will show different ideas that can be applied in libraries in order to continue justifying our existence without losing quality. Ideas or lines of work such as crowdfunding; a strong and clear commitment to training and information literacy (IL); the library as creator and "controller" of contents (content curator); the library as a meeting point for the community and especially for the most disadvantaged; the library presented in both, physical and virtual dimensions (web page, social networks...); the library as a space for the development of cultural activities, for promoting reading and literary writing, for searching for employment, but also for recreation and leisure. In this context there is a new citizen, the citizen-user not only as a consumer of information but also as a producer (prod-user). This conference aims to think about these ideas and contribute to the necessary changes in libraries. Furthermore, it invites to revise the link between libraries and their communities and to prove that this relationship can be the engine for a full citizenship development.
Keywords: Ρόλος βιβλιοθηκών
Εικονικό περιβάλλον
Βιβλιοθήκες στα κοινωνικά δίκτυα
Κοινωνία
Πολιτισμός
Rethinking library role
Training and information literacy
Community
Cultural activities
Library user needs
Alternative web page: http://hdl.handle.net/10442/13029
Rights Holder: Οργανωτική Επιτροπή Ενίσχυσης Βιβλιοθηκών (ΟΕΕΒ)
Committee for the Support of Libraries (CSL)
License: Fair Use License
Date copyrighted: 2012-10-05
Notes: Felicidad Campal, Biblioteca Pública del Estado de Salamanca, c/ Compañía, 2 Casa de las Conchas, 37002 - Salamanca, τηλ.: +34 923 26 93 17 , Fax: +34 923 26 97 58 camgarmr@jcyl.es, Η Felicidad Campal είναι πτυχιούχος του Τμήματος Τεκμηρίωσης του Πανεπιστημίου της Σαλαμάνκα. Ξεκίνησε την επαγγελματική της σταδιοδρομία στο Ίδρυμα Germán Sánchez Ruipérez (με ειδικότητα στην Παιδική και Εφηβική Λογοτεχνία), στη Βιβλιοθήκη του Δημόσιου Πανεπιστημίου της Παμπλόνα και στη Δημόσια Βιβλιοθήκη της Παλένθια. Από το 1997 εργάζεται ως Βιβλιοθηκονόμος στη Δημόσια Κρατική Βιβλιοθήκη της Σαλαμάνκα. Από το 2000 μέχρι το 2011 ήταν Λέκτορας στο Τμήμα Μετάφρασης και Τεκμηρίωσης του Πανεπιστημίου της Σαλαμάνκα όπου δίδαξε μεταξύ άλλων τα μαθήματα: “Διαχείριση πόρων ενοτήτων πληροφορίας», «Σχεδιασμός και αξιολόγηση συστημάτων πληροφορίας», «Επιμόρφωση χρηστών», «Δημόσιες Υπηρεσίες Πληροφόρησης»… Η Felicidad Campal είναι ειδικός στον πληροφοριακό αλφαβητισμό. Από το 2007 είναι συντονίστρια της Ομάδας Εργασίας Πληροφοριακού Αλφαβητισμού του Συμβουλίου Συνεργασία Βιβλιοθηκών που υπάγεται στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Έχει δημοσιεύσει αρκετές εργασίες σχετικά με το θέμα αυτό και έχει συμμετάσχει σε πολλά συνέδρια και μαθήματα στην Ισπανία και την Λατινική Αμερική. Από την επαγγελματική της πορεία των τελευταίων πέντε ετών ξεχωρίζουμε: • “Planificando y practicando ALFIN” (Διάλεξη «Σχεδιάζοντας και εξασκώντας τον ΠΑ στο πλαίσιο του μαθήματος Επιμόρφωση Επαγγελματιών από τη Λατ. Αμερική στον τομέα του Πολιτισμού : Η δημόσια βιβλιοθήκη: χώρος δια βίου μάθησης (Υπουργείο Πολιτισμού, Μαδρίτη, 2009) • “ALFIN para colectivos multiculturales: alfabetización múltiple”, (“Πληροφοριακός Αλφαβητισμός για πολυπολιτισμικές ομάδες”, διάλεξη στη διάρκεια της Γιορτής Βιβλίου, η ανάγνωση και οι πολιτισμικές βιομηχανίες της Castilla-La Mancha (2009) • De la formación de usuarios a la alfabetización informacional, ALFIN (“Από την επιμόρφωση των χρηστών στον πληροφοριακό αλφαβητισμό” Μάθημα στο Πολιτιστικό Κέντρο της Ισπανίας, Moντεβιδέο, Ουρουγουάη, 2008) • “La biblioteca: espacio de aprendizaje permanente. ALFIN” ("Η Βιβλιοθήκη: χώρος διαρκούς μάθησης. ΠΑ”, στο πλαίσιο του μαθήματος Επιμόρφωση Επαγγελματιών από τη Λατ. Αμερική στον τομέα του Πολιτισμού 2008: Οι υπηρεσίες της δημόσιας βιβλιοθήκης για χρήστες του 21ου αιώνα. Υπουργείο Πολιτισμού. Μαδρίτη, 2008) • Taller de Formación de Formadores en Alfabetización Informacional (Εργαστήριο Επιμόρφωσης Επιμορφωτών στην Πληροφοριακό Αλφαβητισμό, UNESCO, Granada, 2008) Δημοσιεύσεις • “Alfabetización y libros electrónicos en las biblioteca públicas” ("Aλφαβητισμός και e-books στην δημόσια βιβλιοθήκη", στον τύπο) • Συμμετοχή μαζί με τους Cebrian, Inma, Garcia, Eva; Pastor, στην συγγραφή του “ALFIN en la BPE de Salamanca: la realidad y el deseo” (“Πληροφοριακός Αλφαβητισμός στη Δημόσια Βιβλιοθήκη της Σαλαμάνκα: πραγματικότητα και επιθυμία", στη Μονογραφία περίπου είκοσι εμπειρίες ΠΑ και ένα ελπιδοφόρο τραγούδι , 2011) • “ALFIN y sus lugares comunes" (“Πληροφοριακός Αλφαβητισμός και οι κοινοί τόποι του”, X Διεθνές Συμπόσιο για τις Εφαρμοσμένες Τεχνολογίες στις Υπηρεσίες Πληροφορίας: Προς τη συνολική διαχείριση των μονάδων πληροφορίας, San Cristobal, Βενεζουέλα, 2010) • Redes ciudadanas y bibliotecas públicas: la importancia de lo local en un mundo globalizado (“Πολιτικά δίκτυα και δημόσιες βιβλιοθήκες: η σημασία του τοπικού σε ένα παγκοσμιοποιημένο κόσμο”, II Διεθνές Συνέδριο των Δημόσιων Βιβλιοθηκών της Κολομβίας, "Δημόσιες Βιβλιοθήκες και Κοινωνία", Κολομβία, 2010)
Felicidad Campal, Biblioteca Pública del Estado de Salamanca, c/ Compañía, 2 Casa de las Conchas , 37002 - Salamanca, tel.: +34 923 26 93 17, Fax: +34 923 26 97 58, camgarmr@jcyl.es, Felicidad Campal is graduated in Documentation Science (University of Salamanca). She began her professional activity in Germán Sánchez Ruipérez Foundation library (specialized in children and young literature), Pamplona Public University library and Palencia Public Library. Since 1997 she works in the Public Library of Salamanca. From 2000 to 2011 she has been Associate Professor at the Faculty of Translation and Documentation at the University of Salamanca teaching different subjects: "Resource management in information units", "Planning and Evaluation of information systems”, "User Education ", "Information Public Services”… Felicidad Campal is a specialist in Information Literacy. Since 2007 she coordinates the Information Literacy Working Group within the Library Cooperation Board of Spanish Ministry of Education and Culture. She has several publications on the topic and has participated in several conferences and seminars in Spain and Latin America. Among her professional work from last years, we highlight • “Planificando y practicando ALFIN” ("Planning and practicing IL", within the course Training of Latin American professionals in the Cultural Sector 2009: The public library: learning space throughout life", Ministry of Culture, Madrid, 2009) • “ALFIN para colectivos multiculturales: alfabetización múltiple” ("Information Literacy for multicultural groups: multiple literacy" conference, withing Book Fair, reading and cultural industries of Castilla-La Mancha, 2009) • De la formación de usuarios a la alfabetización informacional, ALFIN ("From user education to information literacy, information literacy" course, Cultural Center of Spain in Montevideo, Uruguay, 2008) • “La biblioteca: espacio de aprendizaje permanente. ALFIN” ("The Library: learning space permanent. IL”, within the course Training of Latin American professionals in the Cultural Sector 2008: The public library services for users of the twenty-first century, Ministry of Culture, Madrid, 2008) • Taller de Formación de Formadores en Alfabetización Informacional (Training the Trainers Workshop in Information Literacy, UNESCO, Granada, 2008) Publications • “Alfabetización y libros electrónicos en las biblioteca públicas” ("Literacy and ebooks at public library", in press) • Co-author with Cebrian, Inma, Garcia, Eva; Pastor, Mar of “ALFIN en la BPE de Salamanca: la realidad y el deseo” (“Information Literacy in the Public Library of Salamanca: reality and desire", in the Monograph Twenty-odd IL experiences and a hopeful song, 2011) • “ALFIN y sus lugares comunes" (“Information Literacy and its platitudes”, X International Symposium on Applied ICT Information Services: Towards integrated management of information units, San Cristobal, Venezuela, 2010) • Redes ciudadanas y bibliotecas públicas: la importancia de lo local en un mundo globalizado (“Citizen networks and public libraries: the importance of the local in a globalized world”, II National Congress of Colombia Public Libraries, "Public Libraries and Community", Colombia, 2010)
Digital object availability: Available
Appears in item Groups:Lectures, Friday 5 October 2012

Files in This Item:
File SizeFormat 
Campal.pdf9.15 MBAdobe PDFView/Open