Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10814/136
Title: Ο ρόλος των Δημοσίων Βιβλιοθηκών στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής
Alternative title: The role of Public Libraries of Greece in strengthening social cohesion
Qualified type: Videorecording
Conference item
Creator: Ζάχος, Γιώργος
Contributor: Organiser of meeting: Οργανωτική Επιτροπή Ενίσχυσης Βιβλιοθηκών, ΕΘνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ)
Date: 2011-10-06
Place of production: Εθνικό Ιδρυμα Ερευνών, Αμφιθέατρο "Λεωνίδας Ζέρβας", Αθήνα
National Hellenic Research Foundation, 48 Vassileos Constantinou Av., Athens
Event: Επαναπροσδιορίζοντας τις προσφερόμενες υπηρεσίες των Βιβλιοθηκών σε περιόδους οικονομικής κρίσης, 7ο Διεθνές Συνέδριο, 6 και 7 Οκτωβρίου 2011, Εθνικό Ιδρύμα Ερευνών, Αθήνα
Redefining library services: responding to the economic downturn, 7th International Conference October 6-7, 2011 National Hellenic Research Foundation, Athens
Language: Greek
Record level: Analytic (component part)
Description: 1η Συνεδρία, Συντονίστρια: Αντωνία Αράχωβα, Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος
1st session, Chair: Antonia Arahova, Deputy Director of the National Library of Greece
Αbstract: Σε περιόδους κρίσης όπως αυτή που βιώνει η χώρα μας δοκιμάζεται σοβαρά η Συνοχή της Κοινωνίας και αναπτύσσονται φαινόμενα κοινωνικού αποκλεισμού που θέτουν εν αμφιβόλω την συνέχιση της κοινής συμβίωσης χωρίς συγκρούσεις και αποκλεισμούς. Οι Βιβλιοθήκες ως φορείς της πολιτιστικής, εκπαιδευτικής και πληροφοριακής υποδομής της κοινωνίας, με τα δημοκρατικά και πανανθρώπινα χαρακτηριστικά τους, μπορούν να λειτουργήσουν ως φορείς ένταξης των πολιτών, ιδιαίτερα των μειονεκτούντων ομάδων, στην κοινωνία της πληροφορίας, την υποστήριξη της εκπαίδευσης, της μάθησης και της έρευνας, τη στήριξη προγραμμάτων δια-βίου μάθησης, τη υλοποίηση πολιτιστικών δραστηριοτήτων και την ανάληψη ρόλων και δράσεων ενδυνάμωσης της δημοκρατίας και της κοινωνικής συνοχής. Στην εισήγηση αναφέρονται τα χαρακτηριστικά των Βιβλιοθηκών που τους επιτρέπουν να διαδραματίσουν αυτούς τους ρόλους, και παρουσιάζονται πρωτοβουλίες και δράσεις των Βιβλιοθηκών που όταν τις αναλαμβάνουν τους επιτρέπει να συμβάλουν στην κοινωνική συνοχή και την αύξηση του κοινωνικού κεφαλαίου. Παρουσιάζονται και αναλύονται τα αποτελέσματα σχετικής έρευνας που διενήργησε το Γενικό Συμβούλιο Βιβλιοθηκών Βιβλιοθηκών, Γενικών Αρχείων του Κράτους και της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης στις Δημόσιες Βιβλιοθήκες της Ελλάδος για την διερεύνηση τέτοιων δράσεων που υλοποιούν. Παρατίθενται προτάσεις και προτείνονται πρωτοβουλίες που πρέπει να αναληφθούν τόσο από την πολιτεία όσο και από τις επιμέρους Βιβλιοθήκες για να μπορέσουν οι Βιβλιοθήκες να διαδραματίσουν με επάρκεια και αποτελεσματικότητα ρόλους φορέων στήριξης της κοινωνικής συνοχής.
n times of crisis like the one that our country is experiencing, social cohesion is under pressure and situations of social exclusion are developed. Those social phenomena cast doubt on the continued co-existence in society without conflicts and exclusions. Libraries as agencies of cultural, educational and informational infrastructure of the society, with their democratic and universal characteristics, can act as institutions for the integration of citizens, especially disadvantaged groups, in the information society. They can support education, cultural activities, learning and can be active in programs of life-long learning. By undertaking those roles and activities libraries can support the strengthening of democracy and the improvement of social cohesion. In the paper the characteristics of libraries that allow them to play these roles are presented and initiatives and actions that when undertaken may allow libraries to contribute to social cohesion and increase social capital. The results of a research conducted by the General Council of Libraries, General State Archives and the Educational Broadcasting for the investigation of such activities in public libraries of Greece, are presented and analyzed. Proposals for initiatives to be undertaken by both the state and by individual libraries in order to play in an adequate and effective way their supporting role of social cohesion are submitted.
Keywords: Οικονομική κρίση
Δημόσιες βιβλιοθήκες
Κοινωνική συνοχή
Πολιτιστικές δραστηριότητες
Ρόλος βιβλιοθηκών
Economic recession
Public libraries
Cultural activities
Library role
Social cohesion
Alternative web page: (εκκρεμεί)
Rights Holder: Οργανωτική Επιτροπή Ενίσχυσης Βιβλιοθηκών (ΟΕΕΒ)
Committee for the Support of Libraries (CSL)
License: Fair Use License
Date copyrighted: 2011-10-06
Notes: * Γιώργος K. Ζάχος, Πρόεδρος Γενικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών, ΓΑΚ και Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης - Διευθυντής Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, τ. Γεν. Διευθυντής της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, gkzachos@otenet.gr gzachos@cc.uoi.gr, www.gzachos.gr Ο κ. Γιώργος Ζάχος είναι πτυχιούχος Μαθηματικός, κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος στην Επιστήμη της Πληροφόρησης (M.Sc. in Information Studies) και Διδακτορικού Διπλώματος στη Βιβλιοθηκονομία (PhD in Library Science) από το Loughborough University της Αγγλίας. Είναι ο Διευθυντής της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και Πρόεδρος του Γενικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών, Γενικών Αρχείων του Κράτους και της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης. Διετέλεσε επί τριετία ως ο πρώτος εκλεγμένος Γενικός Διευθυντής της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος (2002-2005). Δίδαξε στο Τμήμα Αρχειονομίας και Βιβλιοθηκονομίας του Ιονίου Πανεπιστημίου. Υπήρξε επιστημονικός υπεύθυνος έργων για την ανάπτυξη της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, του Εστιακού Σημείου Τεκμηρίωσης, της Μονάδας Ολικής Ποιότητας Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, του Γραφείου Διαμεσολάβησης, της ανέγερσης του κτιρίου Κεντρικής Βιβλιοθήκης στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Π.Ι. κ.α. Άρθρα του σε θέματα Βιβλιοθηκών και Επιστημονικής Πληροφόρησης έχουν δημοσιευτεί σε ελληνικά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Είναι συγγραφέας Βιβλίων Βιβλιοθηκονομίας και Βιβλιομετρίας. Έχει την επιστημονική ευθύνη και επιμέλεια των εκδόσεων της Μονάδας Ολικής Ποιότητας Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (Μ.Ο.Π.Α.Β) της Κοινοπραξίας των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Ασχολείται με τα κοινά και δραστηριοποιείται σε διάφορους χώρους κοινωνικής έκφρασης. Είναι εκλεγμένος Σύμβουλος της Δημοτικής Κοινότητας της πόλης των Ιωαννίνων.
* George Zachos, Director, University of Ioannina Library, President of the General Council on Libraries, General Archives and Educational Radio & Television, Frm. Director General, National Library of Greece, gkzachos@otenet.gr & gzachos@cc.uoi.gr, www.gzachos.gr Dr. G. Zachos holds a B.A. in Mathematics (University of Ioannina), M.Sc in Information Studies and Ph.D in Library Science (Loughborough University of Technology- U.K.). He is the Director of the University of Ioannina Library, President of the General Council on Libraries, General Archives and Educational Radio & Television, former Director of the National Library of Greece and Lecturer at the Department of Archives and Library Science at the Ionian University. Dr. Zachos has published articles on Library and Information Science in domestic and international journals and books on Librarianship and Bibliometrics. He is an active citizen and elected member at the Local Council of Ioannina.
Digital object availability: Not available
Appears in item Groups:Lectures, Thursday 6 October 2011

Files in This Item:
There are no files associated with this item.