Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10814/166
Title: Εξασφάλιση της πρόσβασης στη γνώση και στην εμπειρία: πολιτική δημόσιων βιβλιοθηκών στη Φινλανδία
Alternative title: Ensuring access to knowledge and experiences: public library policy in Finland
Qualified type: Conference item
Creator: Wigell-Ryynänen, Barbro
Contributor: Organiser of meeting: Οργανωτική Επιτροπή Ενίσχυσης Βιβλιοθηκών (ΟΕΕΒ)
Date: 2009-06-11
Place of production: Γαλλικό Ινστιτούτο της Ελλάδος στην Αθήνα, Σίνα 31
Institut français de Grèce à Athènes, Sina 31
Event: Πολιτικές βιβλιοθηκών από άποψη τοπική, περιφερειακή και εθνική, 6ο Διεθνές Συνέδριο, 11 και 12 Ιουνίου 2009, Γαλλικό Ινστιτούτο, Αθήνα
Library policies: from local to national, 6th International Conference, June 11-12, 2009 French Institute, Athens
Language: English
Record level: Serial
Description: 1η Συνεδρία, Συντονισμός Αλεξάνδρα Παπάζογλου
Αbstract: Public libraries is Finland are very diligently used. There are 19 loans, 11 physical library visits and 7 virtual visits on library web sites per capita and year. The use of virtual library services grows rapidly. There are 895 public libraries and 166 mobile libraries to serve a population of 5,3 million. Finland has had a Library Act since 1929. The Act has been amended many times to mirror changes in the Finnish society and to pave the way for new library development. According to the current Library Act the objective of library work is to promote equal opportunities among citizens for personal cultivation, for literary and cultural pursuits, for continuous development of knowledge, personal skills and civic skills, for internationalisation, and for lifelong learning. The Library Policy Programme was issued in 2001: "The library´s traditional cultural and enlightening mission will not disappear, but will merge with new services." The Library Strategy 2010 is based on values - access to knowledge and information is a basic human right and is fundamental to citizenship in the information society. The starting point of the Strategy is that citizens are to be guaranteed equal access to sources of culture and knowledge. State grants for developing userfriendly services and producing contents of the web are allocated to public libraries annually by application. Libraries cooperate with educational and cultural institutions, they are active cultural centers, places were people meet. Today visitors spend time in the library, reading, listening to music, working and studying - often bringing their own laptops to make use of the wireless connections. Libraries arrange author´s visits, concerts, childrens´ theater any many other events.
Οι δημόσιες βιβλιοθήκες στη Φινλανδία χρησιμοποιούνται πολύ ενεργά. Πραγματοποιούνται 19 δανεισμοί, 11 φυσικές επισκέψεις και 7 εικονικές επισκέψεις σε ιστοσελίδες βιβλιοθηκών κατά κεφαλήν το χρόνο. Η χρήση εικονικών υπηρεσιών βιβλιοθήκης αναπτύσσεται ραγδαία. Υπάρχουν 895 δημόσιες βιβλιοθήκες και 166 κινητές βιβλιοθήκες για την εξυπηρέτηση 5,3 εκατομμυρίων ανθρώπων. Στη Φινλανδία υπάρχει Νόμος περί Βιβλιοθηκών από το 1929. Μικρές τροποποιήσεις στο Νόμο έχουν λάβει χώρα αρκετές φορές ώστε να ανταποκρίνονται στις αλλαγές της κοινωνίας της Φινλανδίας αλλά και για να προετοιμάσουν το δρόμο για μια νέα ανάπτυξη των βιβλιοθηκών. Σύμφωνα με τον κείμενο Νόμο, σκοπός της βιβλιοθήκης είναι η προώθηση ίσων ευκαιριών για τους πολίτες στην παιδεία, στην εκπαίδευση και τον πολιτισμό, στη διαρκή ανάπτυξη της γνώσης, στη διαμόρφωση προσωπικών και κοινωνικών δεξιοτήτων, στη διεθνικότητα και την δια βίου μάθηση. Το Πρόγραμμα Πολιτικής για της Βιβλιοθήκες εκδόθηκε το 2001 και έχει ως εξής: «Η παραδοσιακή πολιτιστική και μαθησιακή αποστολή των βιβλιοθηκών δεν θα εκλείψει, αλλά θα συνενωθεί με νέες υπηρεσίες». Η «Στρατηγική των Βιβλιοθηκών 2010» βασίζεται σε αξίες, η πρόσβαση στη γνώση και στην πληροφορία είναι βασικό ανθρώπινο δικαίωμα και ακρογωνιαίος λίθος στην κοινωνία της πληροφορίας. Αρχή της Στρατηγικής είναι η εξασφάλιση στους πολίτες ίσης πρόσβασης σε πηγές πολιτισμού και γνώσης. Κρατικές επιχορηγήσεις για την ανάπτυξη φιλικών υπηρεσιών προς το χρήστη και την ανάπτυξη ιστοσελίδων διανέμονται στις δημόσιες βιβλιοθήκες ετησίως κατόπιν αίτησης. Οι βιβλιοθήκες συνεργάζονται με εκπαιδευτικά και πολιτιστικά ιδρύματα, είναι ενεργά πολιτιστικά κέντρα όπου συναντούνται οι άνθρωποι. Σήμερα οι επισκέπτες των βιβλιοθηκών περνούν τον χρόνο τους διαβάζοντας στη βιβλιοθήκη, ακούγοντας μουσική, δουλεύοντας και μελετώντας και συχνά παίρνουν μαζί τους και τον φορητό υπολογιστή για να χρησιμοποιήσουν το ασύρματο δίκτυο. Barbo Wigell-Ryynänen
Keywords: Υπηρεσίες βιβλιοθηκών
Εθνική πολιτική βιβλιοθηκών
Φινλανδία
Library programs
Library services
National Policy on Libraries
Finland
Rights Holder: Οργανωτική Επιτροπή Ενίσχυσης Βιβλιοθηκών (ΟΕΕΒ)
Committee for the Support of Libraries (CSL)
License: Fair Use License
Date copyrighted: 2009-06-11
Notes: * Barbro Wigell-Ryynänen: Είναι σύμβουλος σε θέματα Βιβλιοθηκών στο Υπουργείο Παιδείας, στο Ελσίνκι της Φινλανδίας. P.O. Box 29 FI - 00023 GOVERNMENT FINLAND Τελ.: + 358 (0)9 160 77056 Fax: + 358 (0)9 160 76976 Barbro.Wigell-Ryynanen@MINEDU.FI - Εκπαίδευση: Βασικό πτυχίο, Πανεπιστήμιο του Ελσίνκι, Παιδαγωγική Σχολή Πτυχίο Βιβλιοθηκονόμου, Πανεπιστήμιο του Ελσίνκι Μεταπτυχιακό, Σουηδικό Πανεπιστήμιο του Turku, Σχολή Πληροφορικής Επαγγελματική εμπειρία: Διαχειρίστρια Βιβλιοθήκης και Πολιτιστικών θεμάτων στη Σουηδία, 1976-1982 Διαχειρίστρια Βιβλιοθήκης στη Φινλανδία 1982-1996, υπεύθυνη επίσης σε θέματα πολιτισμού και τουρισμού Σύμβουλος σε θέματα Βιβλιοθηκών στην επαρχιακή Κυβέρνηση της Νοτίου Φινλανδίας 1996-1999, τακτική Σύμβουλος σε θέματα Βιβλιοθηκών στο Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, το 1999, μέλος τριμελής ομάδας, όλοι εκπαιδευμένοι βιβλιοθηκάριοι, υπεύθυνοι για την ανάπτυξη των δημόσιων βιβλιοθηκών, νομοθεσίας, στρατηγικών εργασιών και κρατικών επιχορηγήσεων.
* Barbro Wigell-Ryynänen is a Counsellor for Library Affairs, Ministry of Education. Tel.: + 358 (0)9 160 77056 Fax: + 358 (0)9 160 76976 Postal address: P.O. Box 29 FI - 00023 GOVERNMENT FINLAND Barbro.Wigell-Ryynanen@MINEDU.FI - Studies: B.A., Helsinki University, the Faculty of Pedagogics Librarianship qualification degree, Helsinki university MSc, Turku Swedish University, Faculty of Information science Professional: Cultural/library manager in Sweden 1976-1982 Library manager in Finland 1982-1996, responsible also for culture and tourism. Counsellor for library affairs at the Provincial Government of Southern Finland 1996-1999, appointed Counsellor for Library Affairs at the Ministry of Education, Cultural Policy, in 1999, one of a team of three persons, all trained librarians, responsible for public library development, legislation, strategic work and state subsidies.
Digital object availability: Not available
Appears in item Groups: Lectures, Thursday 11 June 2009

Files in This Item:
File SizeFormat 
Barbo Wigell-Ryynänen.pdf42.08 kBAdobe PDFView/Open