Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10814/185
Title: Η νέα Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος στο Πολιτιστικό Κέντρο του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΠΚΙΣΝ) – αρχικές θεωρήσεις
Alternative title: The National Library of Greece in the Stavros Niarchos Foundation Cultural Center (SNFCC): preliminary considerations
Qualified type: Conference item
Creator: Μαραβέλιας, Θεόδωρος
Contributor: Organiser of meeting: Οργανωτική Επιτροπή Ενίσχυσης Βιβλιοθηκών (ΟΕΕΒ)
Organiser of meeting: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ)
Date: 2008-06-10
Place of production: Εθνικό Ιδρυμα Ερευνών, Αμφιθέατρο "Λεωνίδας Ζέρβας", Αθήνα
National Hellenic Research Foundation, 48 Vassileos Constantinou Av., Athens
Event: Σχεδιάζοντας τις Βιβλιοθήκες του Μέλλοντος, 10 - 11 Ιουνίου 2008, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Αθήνα
Designing Libraries of the Future, 10 - 11 June 2008, National Hellenic Research Foundation, Athens, Greece
Language: Greek
Record level: Analytic (component part)
Description: 1η Συνεδρίαση, Συντονιστής: Νίκος Σταυρόπουλος, Υπεύθυνος Βιβλιοθήκης ΤΕΦΑΑ, ΕΚΠΑ
1st Session, Moderator: Nikos Stavropoulos, Head Librarian, Faculty of Physical Education and Sports Science, University of Athens
Αbstract: Το ‘Πολιτιστικό Κέντρο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος’ (ΠΚΙΣΝ) είναι ένα έργο πολλαπλών σκοπών και στόχων που περιλαμβάνει την δημιουργία ενός μεγάλου Πάρκου στην Αθήνα καθώς και τις νέες κτιριακές εγκαταστάσεις της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος και της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Η παρουσίαση, όπως φαίνεται στον τίτλο της, εστιάζει κυρίως στις πιο σημαντικές προκαταρκτικές θεωρήσεις και αρχικά οράματα του Ιδρύματος που χαρακτηρίζουν το συνολικό έργο χωρίς να αναφέρεται σε ειδικά αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά και προδιαγραφές της Εθνικής Βιβλιοθήκης, δεδομένου ότι ο σχεδιασμός του έργου βρίσκεται σε εξέλιξη από τον Αρχιτέκτονα και την Ομάδα σχεδιασμού και Ειδικών Συμβούλων . Συνεπώς, η δομή της παρουσίασης ακολουθεί σε τρία Μέρη: Μέρος Ι : Είναι μία προσπάθεια να παρουσιαστεί μία γενική αλλά ολοκληρωμένη άποψη των συνολικών στόχων του έργου ΠΚΙΣΝ, κυρίως σε ότι αφορά την τοποθεσία και τα χαρακτηριστικά του οικοπέδου, καθώς και τις σημαντικές ευκαιρίες αλλά και περιορισμούς που σχετίζονται με την ανάπτυξή του. Στο πλαίσιο αυτό εμφανίζονται οι σημαντικές συνέργειες της νέας Εθνικής Βιβλιοθήκης με το συνολικό έργο και τον μοναδικό πολιτιστικό χαρακτήρα του. Μέρος ΙΙ: Παρουσιάζει διαγραμματικά ορισμένες αρχικές προσεγγίσεις που διέπουν το όραμα του Ιδρύματος για την νέα ΕΒΕ, κυρίως αυτές που συνδέονται με την θεματολογία και ερωτήματα του παρόντος Συνεδρίου για τον ‘Σχεδιασμό των Βιβλιοθηκών του Μέλλοντος’. Μέρος ΙΙΙ: Αναφέρεται πολύ περιληπτικά σε δύο ειδικά πλαίσια σχεδιασμού που καλύπτουν το συνολικό έργο του ΠΚΙΣΝ και που αποτελούν προϋποθέσεις σχεδιασμού οποιασδήποτε Βιβλιοθήκης του Μέλλοντος: ‘Αειφόρος Σχεδιασμός - Πράσινα Κτίρια’ & ‘Ολική Πρόσβαση για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες’.
The Stavros Niarchos Foundation Cultural Center (SNFCC) is a project of multiple scopes and objectives which includes the development of a large Park in Athens and the new building premises of the National Library of Greece and the Greek National Opera. The presentation, as its title suggests, focuses on the most significant preliminary considerations and initial visions of the Foundation underlining this project, rather than on its specific architectural characteristics and specifications about the new National Library of Greece, since these are currently under development by the Design Architect and Team of advisors and consultants. In this context, the structure of the presentation follows in three Parts: Part I: Is an attempt to present a general but integrated view of the entire scope of the SNFCC project, mainly in terms of its site location and characteristics and the significant opportunities but also constrains related to its development. Within this context both some important synergetic relationships of the new NLG with the whole project and its unique cultural character become apparent. Part II: Presents diagrammatically some preliminary concepts related to the Foundation’s vision about the new NLG, particularly as these concepts are related to the main themes and questions of this conference about the ‘Design of Libraries of the Future’. Part III: Comments very briefly on two specific design frameworks which apply to the whole SNFCC project both of which are prerequisites for any Future Library: ‘Green design & Sustainability’ & ‘Universal Access for Disabled People’.
Keywords: Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος
Όραμα
Αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά
Κτιριακές εγκαταστάσεις
National Library of Greece
Architectural characteristic
Preliminary concept
New building design
Rights Holder: Οργανωτική Επιτροπή Ενίσχυσης Βιβλιοθηκών (ΟΕΕΒ)
Committee for the Support of Libraries (CSL)
License: Fair Use License
Date copyrighted: 2008-06-10
Notes: * Δρ. Θεόδωρος Μαραβέλιας, Αρχιτέκτονας, Διευθυντής Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης Δωρεών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Βασ.Σοφίας Λεωφ. 86A, 115 28 Αθήνα, Τηλ.: +30 210 877 8300, www.SNFoundation.org. Ο Δρ. Θεόδωρος Μαραβέλιας εργάζεται στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος από τον Ιανουάριο 2005, ως Διευθυντής του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης Δωρεών. Κατά τη διάρκεια της 33χρονης καριέρας του ως επαγγελματίας αρχιτέκτονας είχε αρχικά ασχοληθεί με τη διδασκαλία της θεωρίας του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού στο Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου και από το 1982 ως αρχιτέκτονας ασχολήθηκε με ιδιωτικά και δημόσια κτήρια στην Ελλάδα. Ο Δρ. Μαραβέλιας είναι πτυχιούχος Αρχιτεκτονικής από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και κάτοχος διδακτορικού διπλώματος στην Αρχιτεκτονική από το Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου στη Μεγάλη Βρετανία.
* Dr. Theodore Maravelias, Architect, Head Technical Department of Grants, Stavros Niarchos Foundation, 86A Vasilissis Sofias Avenue, GR 115 28 Athens, Tel: +30 210 877 8300, www.SNFoundation.org. Dr Th. Maravelias has been with the Stavros Niarchos Foundation since January 2005, serving as Head of its Technical Department. During his 33-year career as a professional architect he has been initially involved with the teaching of theory of architectural design at the University of Edinburgh and, since 1982, as practicing architect of private and public buildings in Greece. Dr. Maravelias holds a Diploma in Architecture from the National Technical University of Athens and a PhD in Architecture from the University of Edinburgh, U.K.
Digital object availability: Not available
Appears in item Groups:Conference in Athens

Files in This Item:
There are no files associated with this item.