Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10814/211
Title: Προς ένα καινούργιο πρότυπο πανεπιστημιακής βιβλιοθήκης: τα κέντρα πόρων για την εκμάθηση και την έρευνα - ΚΠΕΕ
Alternative title: Toward a new model of university library: resource center for learning and research
Qualified type: Conference item
Creator: Celestino Angulo, Sonsoles
Contributor: Organiser of meeting: Οργανωτική Επιτροπή Ενίσχυσης Βιβλιοθηκών (ΟΕΕΒ)
Organiser of meeting: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ)
Date: 2008-06-11
Place of production: Εθνικό Ιδρυμα Ερευνών, Αμφιθέατρο "Λεωνίδας Ζέρβας", Αθήνα
National Hellenic Research Foundation, 48 Vassileos Constantinou Av., Athens
Event: Σχεδιάζοντας τις Βιβλιοθήκες του Μέλλοντος, 10 - 11 Ιουνίου 2008, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Αθήνα
Designing Libraries of the Future, 10 - 11 June 2008, National Hellenic Research Foundation, Athens, Greece
Language: English
Record level: Analytic (component part)
Description: 4η Συνεδρίαση, Συντονισμός: Σταματίνα Τσάφου, Καθηγήτρια, Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης, ΤΕΙ Αθήνας
4th Session, Moderator: Stamatina Tsafou, Professor, Library Science School, Technological Educational Institute of Athens
Αbstract: Με αφετηρία τις αλλαγές που σημειώνονται στον τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης, θα αναλύσουμε τον ρόλο των πανεπιστημιακών βιβλιοθηκών και την μετατροπή τους σε κέντρα πόρων για την εκμάθηση και την έρευνα προκειμένου να ανταποκριθούν καλύτερα στις καινούργιες εκπαιδευτικές απαιτήσεις. Το καινούργιο μοντέλο πανεπιστημιακής βιβλιοθήκης KΠΕΕ (Κέντρο Πόρων για την Εκμάθηση και την Έρευνα), επιφέρει την μετατροπή των οργανωτικών δομών των βιβλιοθηκών και την δημιουργία νέων αρχιτεκτονικών χώρων. Θα παρουσιάσουμε μια γενική εικόνα των πιο αντιπροσωπευτικών κτιρίων και των ειδικότερων χαρακτηριστικών αυτών. Στόχος της παρουσίασης είναι: Η ανάλυση των αναγκών αλλαγής του μοντέλου της πανεπιστημιακής βιβλιοθήκης Μελέτη του τρόπου με τον οποίο επετεύχθη αυτή η αλλαγή ειδικά στα αγγλοσαξονικά κράτη και στην Ισπανία Μελέτη των χαρακτηριστικών που πρέπει να έχουν τα κτίρια και οι εγκαταστάσεις ενός KΠΕΕ Συζήτηση γύρω από το πώς πρέπει να αντιμετωπίσουμε την αλλαγή.
Beginning with the changes in the sector of Higher Education, we will analyse the role of University Libraries and their transformation to resource centres for learning and research in order for them to adapt to the new educational requirements. The new university library model, CRAI, includes the organizational structures of the libraries and the creation of new architectural areas. We present a general view of the most representative buildings and their essential characteristics. Therefore, the objectives of the exposition are: analyze the necessities for a change of the University Library model examine how the change of University Library has been undertaken in the Anglo-Saxon world and in Spain study the characteristics that the buildings and the installations of a CRAI should have debate how one should face the change
Keywords: Πανεπιστημιακές βιβλιοθήκες
Ρόλος βιβλιοθηκών
Κέντρα πόρων
Academic libraries
Library role
Resource center
Library characteristics
Rights Holder: Οργανωτική Επιτροπή Ενίσχυσης Βιβλιοθηκών (ΟΕΕΒ)
Committee for the Support of Libraries (CSL)
License: Fair Use License
Date copyrighted: 2008-06-11
Notes: * Sonsoles Celestino Angulo, Διευθύντρια της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου της Σεβίλλης, C/ San Fernando, 4. 41004 Seville (Spain), scelestino@us.es. Διευθύντρια της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου της Σεβίλης από το 1994, πτυχιούχος της Ιστορίας της Τέχνης του Πανεπιστημίου Κομπλουτένσε της Μαδρίτης, ανήκει στον Πανεπιστημιακό Τομέα Αρχείων, Βιβλιοθηκών και Μουσείων από το ’78 και από το χρόνο αυτό, παραμένει συνδεδεμένη επαγγελματικά με τη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου της Σεβίλης. Ολοκλήρωσε τις σπουδές της στη Βιβλιοθηκονομία με τη βοήθεια υποτροφιών παραμονής στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Αγγλία, χώρες στις οποίες επέστρεψε κατά τα τελευταία χρόνια, σε επαγγελματικά ταξίδια προκειμένου να επισκεφτεί κέντρα μέσων εκμάθησης, με σκοπό να εφαρμόσει αυτό το μοντέλο πανεπιστημιακής βιβλιοθήκης στο Πανεπιστήμιο της Σεβίλης. Ως καθηγήτρια, βρίσκεται σε επαφή τόσο με το Πανεπιστήμιο της Σεβίλης, στο οποίο κατά τη διάρκεια πολλών ετών παρέδιδε μαθήματα στο Μεταπτυχιακό Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης, όσο και με το Ανδαλουσιανό Ινστιτούτο Δημόσιας Λειτουργίας, στο οποίο διετέλεσε μέλος του διδακτικού προσωπικού, επίσης αρκετά χρόνια, στον Τομέα Τεκμηρίωσης του ίδιου Ινστιτούτου. Συνεργάζεται ενεργά με το ΡΕΜΠΙΟΥΝ από τις αρχές του και επί του παρόντος ως μέλος της Γραμμής 1 του Στρατηγικού Σχεδίου που αποτελείται, μεταξύ άλλων, από την προσαρμογή του μοντέλου της Βιβλιοθήκης στο ΕΕΕS (Ευρωπαϊκός Χώρος Ανώτερης Εκπαίδευσης) και από το Σχέδιο Αλφαβητισμού στη Χρήση της Πληροφόρησης (ALFIN)
* Sonsoles Celestino Angulo, Head Librarian, Library of the University of Seville C/ San Fernando, 4. 41004 Seville (Spain), scelestino@us.es. Director of the University Library of Seville from 1994, graduate in History of Art from the University Complutense of Madrid, belongs to the University Archive, Library and Museum Body since 1978, from then on she works in the Library of the University of Seville. She has completed her training as a librarian by means of stay scholarships in the United States and England, countries in which she has revisited, due to work trips within the last years in order to visit centers of resources about learning with due to implementing this model of university library in the University of Seville. As a teacher, she has afilation with the University of Seville, where, for many years, she was teaching in the Master of Documentation and Information and with the Andalusian Institute of Public Function, where also for many years she was part of the faculty of the Department of Documentation Institute. She is an active collaborator of REBIUN from its beginning and actually a member of Line 1 of the Strategic Plan that comprises, among other subjects, the adaptation of the model of Library to EEES (European Space of Higher Education) and of Literacy Plan in the Use of Information (ALFIN).
Digital object availability: Available
Appears in item Groups:Conference in Athens

Files in This Item:
File SizeFormat 
Sonsoles Celestino Angulo.pdf191.92 kBAdobe PDFView/Open