Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10814/261
Title: Η εκμάθηση του «φοιτητικού επαγγέλματος» στο Πανεπιστήμιο Paris 8
Alternative title: The Training of the 'Student Profession' in Paris 8
Qualified type: Conference item
Creator: Lamouroux, Mireille
Contributor: Organiser of meeting: Οργανωτική Επιτροπή Ενίσχυσης Βιβλιοθηκών (ΟΕΕΒ)
Organiser of meeting: Goethe-Institut Athen
Date: 2006-06-14
Place of production: Ινστιτούτο Goethe, Ομήρου 14-16, Αθήνα
Goethe-Institut Athen, Omirou 14-16
Event: Πληροφοριακή Παιδεία: Tο Κλειδί για τη Δια Βίου Μάθηση, 14-16 Ιουνίου 2006, Goethe-Institut Athen, Ομήρου 14-16, Αθήνα
Information Literacy – the Key to Lifelong Learning, June 14 - 16, 2006, Goethe-Institut Athen, Omirou 14-16
Language: Greek
Record level: Analytic (component part)
Description: 2η Συνεδρία, Συντονισμός: Γεωργία Φέλιου, Υπεύθυνη Βιβλιοθήκης Διεθνές Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης του ΟΗΕ
2nd Session, Chair: Georgia Feliou, Director of the Library, International Center of Public Administration, United Nations, Athens, Greece
Αbstract: Η εκμάθηση του «φοιτητικού επαγγέλματος» στο Πανεπιστήμιο Paris 8: Ένα παλαιό και ταυτόχρονα καινοτόμο παράδειγμα για την εκμάθηση της μεθοδολογίας της βιβλιογραφικής έρευνας που απευθύνεται στους πρωτοετείς φοιτητές. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 20 ετών επετεύχθη αναμφισβήτητα ο εκδημοκρατισμός της πρόσβασης στην ανώτατη εκπαίδευση, όχι όμως και ο εκδημοκρατισμός της πρόσβασης στη γνώση. Ωστόσο, το πανεπιστημιακό σύστημα της Γαλλίας εξελίχθηκε. Το ενδιαφέρον στρέφεται όλο και περισσότερο στην εκμάθηση και όχι αποκλειστικά και μόνο στην διδασκαλία όπως στο παρελθόν. Οι αποτυχίες και οι διακοπές φοίτησης κατά τον 1ον κύκλο σπουδών δημιουργούν ερωτηματικά. Εξ ου και το σκεπτικό της δημιουργίας μηχανισμών για την στήριξη των πνευματικών ικανοτήτων εκμάθησης των φοιτητών. Στόχος είναι να επιτραπεί στον πρωτοετή φοιτητή να ανακαλύψει και να οικειοποιηθεί εκείνες τις διανοητικές διαδικασίες που απαιτούνται για να σκέπτεται και να ερευνά μόνος του. Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από την υποχρεωτική εκμάθηση της μεθοδολογίας της βιβλιογραφικής έρευνας από το πρώτο κιόλας έτος, κάτι που είναι θεμελιώδες γιατί επιτρέπει την ανάλυση των κανόνων πρόσβασης στη γνώση και την κατανόηση της ταξινόμησης των ιδεών. Η μύηση των πρωτοετών φοιτητών στον έλεγχο της πληροφόρησης έχει πλέον διευρυνθεί στο Πανεπιστήμιο, ειδικά όμως στο Paris 8 κατέχει δεσπόζουσα θέση στη διδακτέα ύλη ( βλ. τις εργασίες του Alain Coulon). Πράγματι, το συγκεκριμένο Πανεπιστήμιο ανέπτυξε ένα συνεχώς εξελισσόμενο πείραμα από το 1984, μέσα στα πλαίσια των «θεμελιωδών γλωσσών», βασιζόμενο στον νόμο που είναι γνωστός ως „Savary“. Αναπτύχθηκε λοιπόν ένα μοντέλο με την αρωγή του URFIST (Περιφερειακή Μονάδα για την Διαμόρφωση μέσω Επιστημονικών και Τεχνικών Πληροφοριών), το οποίο έκτοτε χρησιμοποιείται από όλους με τρόπο σχεδόν ομοιογενή, με τις αρχές που βασίζονται σε αυτό. Στο Paris 8, το Τμήμα «Επιστήμες της Πληροφόρησης-Τεκμηρίωσης» (Sciences de l’Information – Documentation) είναι εκείνο που διοργανώνει και συντονίζει τα μαθήματα μεθοδολογίας της βιβλιογραφικής έρευνας. Το μάθημα είναι εξάμηνο με 36 συνολικά ώρες όπου διδάσκουν 9 καθηγητές υπό καθεστώς ημιαπασχόλησης. Μία μίνι-εργασία που παραδίδουν μετά από 12 μαθήματα των 3 ωρών εβδομαδιαίως, επιτρέπει τον έλεγχο απόκτησης της μεθοδολογικής γνώσης. Απομένει το ερώτημα της συνέχισης αυτής της εκμάθησης και της εξέλιξής της. Το πρώτο βήμα έγινε με τη δημιουργία διπλωμάτων σε δύο επίπεδα (το B2i στο γυμνάσιο και το C2i στο πτυχίο). Μένει να οργανωθούν τα μεταβατικά επίπεδα. Αυτό ακριβώς θα είναι το αντικείμενο μελέτης του Θερινού Πανεπιστημίου που εγκαινίασε το Υπουργείο Παιδείας και θα λάβει χώρα στις 28, 29 και 30 Αυγούστου 2006 στο Poitiers.
The Training of the “Student Profession” in Paris 8 : an Innovative Example of Teaching Information Literacy in the First Year If the democratization of the access to higher education is undeniable for the last twenty years, one cannot say that it is the same about the democratization to the access of knowledge. However, the French university system evolved. One is interested more and more in the training and not only in teaching as it was the case before. One wonders about the failure or the interruption of studies in the first cycle. Hence a reflection on the installation of accompaniment devices of the students intended to support their intellectual training. The objective is to allow the beginner to discover and to adapt to the intellectual procedures necessary to think and seek by himself. That goes through the compulsory training of the information retrieval methodology as early as the first year. It is fundamental because it clarifies the access rules to the knowledge and to understand how ideas are classified. The initiation of the new students to the information literacy has come into general use today at university, but Paris 8 takes a prominent position in this teaching (known by Alain Coulon studies). Indeed, it developed an experiment innovating since 1984 within the framework of the “fundamental languages” while being based on the law known as “Savary”. A pattern was thus created with the assistance of the URFIST of Paris (Regional Unit for the Formation with Scientific and Technical Information), taken again since by all in a quasi-homogeneous way with the principles which were worked out from it. In Paris 8, it is the Department of Information Sciences-Documentation which organizes and coordinates the course of information research methodology. It results in 36 hours a semi-annual module, exempted by 9 part-time lecturers. A short thesis due at the end of the 12 meetings on a 3 hour basis each week, makes it possible to check the construction of the methodological knowledge. The question of the continuity of this training and its progression remains. A step has been passed with the creation of issued certificates on two levels (B2i and C2i). But the transitions are not organised yet. It will be the object of study of the Summer School – that I co-organize - in Poitiers the August 28, 29 and 30, 2006.
Keywords: Πανεπιστήμιο Paris 8
Μεθοδολογία βιβλιογραφικής έρευνας
Μεθοδολογία συγγραφής εργασίας
Συνεργασία εκπαιδευτικών φορέων και βιβλιοθηκών
Αναζήτηση πληροφορίας
Τεκμηρίωση έρευνας
Ανάπτυξη δεξιοτήτων
Paris 8
Information retrieval methodology
Information literacy
Information research methodology
Rights Holder: Οργανωτική Επιτροπή Ενίσχυσης Βιβλιοθηκών (ΟΕΕΒ)
Committee for the Support of Libraries (CSL)
License: Fair Use License
Date copyrighted: 2006-06-14
Notes: * Michelle Lamouroux, Library Director, Documentary Services SCEREN-CRDP, CDDP de Seine-Saint-Denis, 48-50, rue Anizan-Cavillon 93350 Le Bourget, FRANCE, Tel.: ++33 (0)1 49 92 1718, Fax: ++33 (0)1 49 92 17 15, mireille.lamouroux@ac-creteil.fr. Επαγγελματική Εμπειρία: 1. Από το 2002, η Mireille Lamouroux είναι διευθύντρια των υπηρεσιών πληροφόρησης στο τοπικό Κέντρο Πληροφόρησης για την Εκπαίδευση (CRDP) της Ακαδημίας του Créteil – δίκτυο Scéren / Εθνικό Κέντρο Πληροφόρησης για την Εκπαίδευση. 2. Για 12 χρόνια υπήρξε υπεύθυνη του ακαδημαϊκού τομέα «Οικονομικοτεχνική Σχεδίαση Τεκμηρίωσης» (Ingénierie documentaire). 3. ‘Εχει την παιδαγωγική ευθύνη του ευρωπαϊκού προγράμματος TRENDS σχετικά με την ευαισθητοποίηση των διδασκόντων στο Internet στην Ακαδημία του Créteil (1996-2000). 4. Ακόμη είναι υπεύθυνη σεμιναρίου στο Θερινό Πανεπιστήμιο με θέμα « Από την πληροφορία στη γνώση : οι μαθητές μαθαίνουν πώς κατέχει κανείς την πληροφορία – από το νηπιαγωγείο στο Πανεπιστήμιο » (Poitiers, 28-30 Αυγούστου 2006). 5. Είναι καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Paris 8, UFR 6, LIT στο τμήμα Επιστημών Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης. Συντονίζει μία ομάδα 9 διδασκόντων στο τομέα της βιβλιογραφικής έρευνας και της επεξεργασίας της πληροφορίας στον πρώτο κύκλο σπουδών. 6. Είναι επίσης υπεύθυνη επιμόρφωσης στο CNED (Εθνικό Κέντρο εξ αποστάσεως διδασκαλίας) για τα επαγγέλματα της πληροφόρησης και των βιβλιοθηκών. 7. Από το 2003 συμμετείχε στο συνέδριο της IFLA στο τμήμα « Information literacy » (Πληροφοριακή Παιδεία). Συμμετέχει επίσης στο πρόγραμμα IFLA-UNESCO της διεθνούς καταγραφής των πηγών σχετικά με την επεξεργασία της πληροφορίας Information Literacy International Resources Directory. 8. Είναι συνυπεύθυνη του εκπαιδευτικού τομέα της Ένωσηs Γάλλων Εξειδικευμένων Επιστημόνων Πληροφόρησης και Βιβλιοθηκονόμων (ADBS). Παρουσιάζει συχνά σεμινάρια με θέμα : « Επάγγελμα : Επιστήμονας Πληροφόρησης, Μία Πρώτη Προσέγγιση ». Πανεπιστημιακά και επαγγελματικά διπλώματα: 1. Πτυχίο Ιστορίας και Δημόσιας Διοίκησης, διδακτορικό (DESS) και ανώτερο δίπλωμα των επιστημών και τεχνικών της πληροφόρησης και της τεκμηρίωσης (INTD). Δημοσιεύσεις : 1. «Οδηγοί μεθοδολογίας και εγχειρίδια για το επάγγελμα του επιστήμονα πληροφόρησης », « Η βιβλιογραφική έρευνα » και « Βιβλιογραφική επεξεργασία » για το CNED και τα Ινστιτούτα της Vanves και της Rouen. 2. Συγγραφέας μαζί με άλλους του έργου « Πώς να πετύχετε στις εξετάσεις του ντοσιέ πληροφόρησης », ADBS, 2001. 3. ‘Εχει γράψει πολλά άρθρα στο περιοδικό « Επιστήμων-Επιστήμη της Πληροφόρησης », έκδοση της ADBS (Ένωση Γάλλων Εξειδικευμένων Επιστημόνων Πληροφόρησης και Βιβλιοθηκονόμων).
* Michelle Lamouroux, Library Director, Documentary Services SCEREN-CRDP, CDDP de Seine-Saint-Denis, 48-50, rue Anizan-Cavillon 93350 Le Bourget, FRANCE, Tel.: ++33 (0)1 49 92 1718, Fax: ++33 (0)1 49 92 17 15, mireille.lamouroux@ac-creteil.fr. Professional experience: 1. Since 2000, Mireille Lamouroux has been director of the Documentary Services at CRDP, Academy of Creteil –Sceren Network/ National Pedagogical Documentation Center. 2. For 12 years she had been head of the Department of Engineering. 3. She participates in the European pedagogical program TRENDS: teachers’ Internet usage techniques at Creteil Academy (1996-2000). 4. Mireille Lamouroux presents a summer university course entitled « From Information to Knowledge: the learning until the mastering of information– from nursery school to university» (Poitiers, August 2006). 5. She is an associate professor at the Department of Science of Information and Documentation, University of Paris 8, UFR 6. She is also in charge of a 9-faculty member team teaching documentary research and treatment of information. 6. Since 1998, she has been a member of CNED: Center of Documentary Services and Libraries 7. She also coordinates a team of 20 information specialists working on experimentation of distant learning methods. 8. Lamouroux has been an IFLA Congress member since 2003. She is an elected member of IFLA’s Information Literacy Committee, and she participates in the IFLA-UNESCO project Information Literacy International Resources Directory 9. She is an educational advisor at ADBS (L’association des professsionels de l’information et de la documentation) where she organizes workshops on documentation services. Professional and university diplomas : 1. History and public administration: Licence degree. 2. DESS (diplôme supérieur des sciences et techniques de l’information et de la documentation : INTD). 3. Master’s degree in science, information and documentation services. Publications: 1. Methodological guides and hand-books on documentary function, research and treatment for CNED, Vanves and Rouen’s institutes. 2. Co-writer of Undergoing and succeeding a documentary dossier test, ADBS, 2001. 3. Several articles in the review «Documentaliste-Sciences de l’information», a publication of ADBS.
Digital object availability: Available
Appears in item Groups:Wednesday, 14 June 2006

Files in This Item:
File SizeFormat 
Mireille Lamouroux.pdf1.53 MBAdobe PDFView/Open