Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10814/305
Title: Στρατηγικές για την προώθηση των Δημόσιων Βιβλιοθηκών στην Ανδαλουσία: Η εμπειρία της Νομαρχιακής Δημόσιας Βιβλιοθήκης της Μάλαγα.
Alternative title: Strategies to promote Public Libraries in Andalucia: The case history of the Malaga Provincial Public Library
Qualified type: Conference item
Creator: Toran Marín, Maria Luisa
Contributor: Organiser of meeting: Goethe-Institut Athen
Organiser of meeting: Οργανωτική Επιτροπή Ενίσχυσης Βιβλιοθηκών (ΟΕΕΒ)
Date: 2004-05-25
Place of production: Ινστιτούτο Goethe, Ομήρου 14-16, Αθήνα
Goethe-Institut Athen, Omirou 14-16
Event: Βιβλιοθήκες και δια βίου μάθηση, Goethe-Institut Athen, 24-26 Μαΐου, 2004
Libraries and Lifelong Learning, Goethe-Institut Athen, May 24-26, 2004
Language: Greek
Record level: Analytic (component part)
Αbstract: Το νομαρχιακό δίκτυο των δημόσιων βιβλιοθηκών στην Μάλαγα το αποτελούν 125 κέντρα από τα 750 συνολικά του Συστήματος Δημοσίων Βιβλιοθηκών της Ανδαλουσίας. Η παγίωση της δημοκρατίας στην Ισπανία και η ανάπτυξη των Αυτοδιοικούμενων Περιφερειών (Αutonomías), οδήγησαν σε μια εντυπωσιακή προώθηση των δημόσιων βιβλιοθηκών και σηματοδοτούν μια άνευ προηγουμένου περίοδο ανάπτυξης και ανόδου. Σε αυτήν την παρουσίαση θα εκτεθεί μια σύντομη σύνοψη των τελευταίων 20 ετών: 1983-2003, από την δημοσίευση του Νόμου Περί Βιβλιοθηκών της Ανδαλουσίας μέχρι τις τελευταίες τεχνολογικές καινοτομίες στον τομέα της βιβλιοθηκονομίας, οι οποίες απαιτούν την προσαρμογή του παλαιού μοντέλου στις προκλήσεις της Κοινωνίας της Πληροφορίας. Η νέα έννοια της Δημόσιας Βιβλιοθήκης, ως ενός κέντρου ανοιχτού προς την κοινότητα την οποία εξυπηρετεί, απαιτεί νέες προσεγγίσεις για να μπορέσει να ανταποκριθεί στα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες των πολιτών και στρατηγικές για να γίνουν οι Δημόσιες Βιβλιοθήκες πραγματικά κέντρα κοινωνικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος και διαρκούς μάθησης.
The Provincial public libraries network in Málaga is composed of 125 centers from the 750 of the Andalusian Public Library System. The arrival of democracy in Spain and the development of the autonomous regions, means a dramatically impulse for public libraries and the beginning of a period of unprecedented expansion and growth. In this paper, a short overview of the last 20 years will be given, from the approval of the Library Act in Andalucia until the last technological innovations in the librarian field, which requires adaptation of the former model to the challenges of Information Society. The Unesco Manifest of the Public Library as “a centre opened to the community, and also lifelong learning, focuses on the needs of users and citizens.” This means new strategies and resources in order to enhance these values.
Keywords: Δημόσιες βιβλιοθήκες
Δια βίου μάθηση
Ανάγκες χρηστών
Public libraries
Lifelong learning
Library user needs
Rights Holder: Toran Marín, Maria Luisa
License: Fair Use License
Date copyrighted: 2004-05-25
Notes: * Maria Luisa Torán, Διευθύντρια, Νομαρχιακή Υπηρεσία Βιβλιοθηκών της Μάλαγας και Υπεύθυνη Διαχείρισης της Συμφωνίας της Ανδαλουσίας για το Βιβλίο. Υπουργείο Πολιτισμού της Περιφερειακής Κυβέρνησης της Ανδαλουσίας, Martínez de la Rosa, 8, 29009 Malaga, ΙΣΠΑΝΙΑ. Τελ.: ++34-952-279569, Fax: ++34-952-279565, marial.toran@juntadeandalucia.es _ Πτυχίο Φιλοσοφικής του Πανεπιστημίου της Γρανάδας. _ Ανήκει στο Ανώτατο Δημοσιοϋπαλληλικό Σώμα Πτυχιούχων Βιβλιοθηκονόμων της Περιφερειακής Κυβέρνησης της Ανδαλουσίας από το 1990. _ 1981: Βιβλιοθηκονόμος της Δημόσιας Βιβλιοθήκης Πάμπλο Πικάσο της Μάλαγα. _ 1987-2002 : Διευθύντρια της Νομαρχιακής Υπηρεσίας Βιβλιοθηκών του Τομέα της Δημόσιας Βιβλιοθήκης της Νομαρχίας Μάλαγα (προηγούμενη επωνυμία: Νομαρχιακό Συντονιστικό Κέντρο Βιβλιοθηκών). Από το τμήμα αυτό επιτέλεσε ακατάπαυστα σημαντικό έργο όσον αφορά την προώθηση της ανάγνωσης στο νομαρχιακό δίκτυο των δημόσιων βιβλιοθηκών των δήμων μέσω Εκστρατειών για την Ανάγνωση και Προγραμμάτων Ενεργού Ενδυνάμωσης των Βιβλιοθηκών. _ 1988 - 1998: Γενική Συντονίστρια Δραστηριοτήτων στην Έκθεση Βιβλίου της Μάλαγας. _ 1996-2001: Μέλος της Δοικούσας Επιτροπής της IFLA (Διεθνής Ομοσπονδία Οργανισμών Βιβλιοθηκών) στο Τμήμα Υπηρεσίας Βιβλιοθηκών για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες (LSDP). _ 2001- Σήμερα είναι Υπεύθυνη Διαχείρισης της Συμφωνίας της Ανδαλουσίας για το Βιβλίο, οργανισμό εξαρτώμενο από το Τοπικό Υπουργείο Πολιτισμού της Περιφερειακής Κυβέρνησης της Ανδαλουσίας. Κατά την διάρκεια της επαγγελματικής της σταδιοδρομίας έχει παραδώσει μαθήματα κατάρτισης στα πλαίσια της βιβλιοθηκονομίας και έχει συμμετάσχει ως ομιλήτρια σε ημερίδες, δημόσιες συζητήσεις και άλλες επαγγελματικές συναντήσεις του κόσμου του βιβλίου. ΕΤΟΣ 2000: Βραβείο της Έκθεσης Βιβλίου της Μάλαγας για το έργο της στην υπεράσπιση της ανάγνωσης.
* Maria Luisa Torán, Director, Library Services of the Province of Malaga, Martínez de la Rosa, 8, 29009 Malaga, SPAIN. Tel.: ++34-952-279569, Fax.: ++34-952-279565, marial.toran@juntadeandalucia.es. _ Philosophy Degree, University of Granada _ She is a member of the Highest Public Employee Body of graduate Librarians in the Regional Government of Andalusia since 1990. _ 1981 Librarian of the Pablo Picasso Public Library of Malaga. _ 1987-2002, Director of Nomarchy Library Servicesof the Public Library Sector, of Malaga Nomarchy (formerly the Coordinating Center of Nomarchy Libraries) In this capacity she has worked tirelessly on the promotion of Reading throughout the network of public libraries by campaigning for programs of empowering libraries. _ 1988—1998 Served as General Coordinator of Activities for the Malaga Book Exhibit. _ 1996-2001 Member of the Administrative Committee of the International Federation of Libraries Association (IFLA) in the section dealing with libraries for the handicapped. (LSDP) _ 2001—Today she is responsible for the handling of the Andalusia Book Agreement, an organization which is supported by the local Ministry of Culture, Andalusia Regional Government.. _During the course of her professional career, she has taught library science courses and has participated as speaker in conferences and public discussions as well as other professional meetings in the world of books and libaries. _2000 – She was awarded the Book Exhibit Prize for her work in defense of reading.
Digital object availability: Available
Appears in item Groups:Tuesday, May 25 2004