Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10814/324
Title: Κέντρα Πληροφόρησης στις δημόσιες βιβλιοθήκες
Alternative title: Information Centers in Public Libraries
Qualified type: Conference item
Creator: Προκοπιάδου, Γεωργία
Contributor: Organiser of meeting: Goethe-Institut Athen
Organiser of meeting: Οργανωτική Επιτροπή Ενίσχυσης Βιβλιοθηκών (ΟΕΕΒ)
Date: 2003-06-04
Place of production: Ινστιτούτο Goethe, Ομήρου 14-16, Αθήνα
Goethe-Institut Athen, Omirou 14-16
Event: Οι βιβλιοθήκες στην υπηρεσία του πολίτη, 2-4 Ιουνίου 2003, Ινστιτούτο Goethe, Ομήρου 14-16, Αθήνα
Library services for the community, 2-4 June 2003, Goethe-Institut Athen, Omirou 14-16
Language: Greek
Record level: Analytic (component part)
Αbstract: Οι σύγχρονες πληροφοριακές ανάγκες της τοπικής κοινωνίας απαιτούν υψηλών προδιαγραφών πληροφοριακά συστήματα, στα οποία η πληροφόρηση θα παρέχεται άμεσα, έγκυρα και ολοκληρωμένα. Ωστόσο, το πλήθος και η ποικιλομορφία, τόσο στη δόμηση όσο και στην οργάνωση της παραγόμενης πληροφορίας, συμβάλλουν στην έλλειψη αποτελεσματικής διάθεσης και διοχέτευσής της. Τα υπάρχοντα πληροφοριακά συστήματα των Δημόσιων Βιβλιοθηκών περιέχουν αποσπασματικές πληροφορίες, λόγω της έλλειψης συνοχής και διασύνδεσης με το σύνολο των παραγόμενων και συνεπώς προσφερόμενων πληροφοριών. Τα Κέντρα Πληροφόρησης, λόγω της διαδραστικής τους λειτουργίας και της πολυ-μετρικής τους διάστασης, δύναται να εξασφαλίσουν ολοκληρωμένα συστήματα για την τοπική κοινωνία, ενισχύοντας τον παραδοσιακό κατάλογο των βιβλιοθηκών με υπηρεσίες πρόσβασης των πολιτών σε συνδρομητικές βάσεις δεδομένων ανά τον κόσμο, σε ψηφιακές βιβλιοθήκες με ειδικές συλλογές (όπως κυβερνητικά δημοσιεύματα, εφημερίδες, περιοδικά), καθώς επίσης και σε εξειδικευμένες πύλες (portals) δικτυακών πληροφοριών σε τομείς τοπικού ενδιαφέροντος. Σκοπός της παρούσας εισήγησης είναι ο προσδιορισμός: του ρόλου των Κέντρων Πληροφόρησης στις σύγχρονες ελληνικές Δημόσιες Βιβλιοθήκες, των ειδών πληροφορίας που δύναται να καλύψει και να παρέχει ένα Κέντρο Πληροφόρησης, και των μορφών συνεργασίας που μπορούν να αναπτυχθούν με υπάρχοντες τοπικούς φορείς παροχής πληροφοριών. Η μελέτη της διαμορφωμένης πολιτικής εντοπισμού, απόκτησης και οργάνωσης της πληροφορίας στα κέντρα αυτά κρίνεται ουσιώδης για τη δυνατότητα επικοινωνίας σε επίπεδο συστημάτων και ανταλλαγής δεδομένων σε επίπεδο πληροφορίας
The contemporary information needs of local communities require high standard information systems which can provide quick, direct and reliable information. However, the quantity and diversity of the structure and organization of information contribute to the lack of its effective dissemination. Reference service systems in the existing public libraries contain haphazard information, due to the non-existence of cohesion and connectivity with the total information arsenal and consequently with the services offered. The Information Centers, because of their interactive operation and their multiple capabilities will be able to insure “total information systems” for their local communities, thus enhancing the traditional library catalog with access to remote databases, digital libraries and special collections as well as specialized portals to information networks in areas of local interest. The purpose of my presentation is to define the role of the information centers in today’s Greek public libraries, to determine the types of information which can be provided by such an Information Center and the types of collaboration which can be developed with other local information providers. The study of the policies required in order to achieve an organized system of information dissemination in these centers is deemed essential at all levels.
Keywords: Οργάνωση της πληροφορίας
Πληροφορικά συστήματα
Τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνίας
Structure of information
Information systems
Rights Holder: Προκοπιάδου, Γεωργία
License: Fair Use License
Date copyrighted: 2003-06-04
Notes: * Γεωργία Προκοπιάδου, Βιβλιοθηκονόμος, Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Κέρκυρας, Αγγλικοί Στρατώνες, Παλαιό Φρούριο, 49100, Κέρκυρα, ΕΛΛΑΔΑ. Τηλ. & Fax: 26610-38195, email:gproko@ionio.gr. Επαγγελματική Εμπειρία: Η Γεωργία Προκοπιάδου αποφοίτησε από το Τμήμα Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας του Ιονίου Πανεπιστημίου (Κέρκυρα) το 1998. Η πτυχιακή της εργασία αναφερόταν στον επιστημονικό τομέα της αυτοματοποίησης στον χώρο των βιβλιοθηκών με επίκεντρο των ανάγκες των χρηστών και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των On-line Δημόσιας Πρόσβασης Καταλόγων (OPAC). Εργαζόταν στο Κέντρο Τεκμηρίωσης του Ιονίου Πανεπιστημίου, πριν ξεκινήσει την απασχόλησή της στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (Αθήνα), ως μέλος μιας επιστημονικής ομάδας για την ανάπτυξη ενός λογισμικού για την αυτοματοποίηση των λειτουργιών των βιβλιοθηκών (ΑΒΕΚΤ). Σήμερα, εργάζεται ως βιβλιοθηκονόμος στην Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Κέρκυρας. Είναι υποψήφια διδάκτωρ στο Τμήμα Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας του Ιονίου Πανεπιστημίου και η έρευνά της προσανατολίζεται στην ανάπτυξη ψηφιακών μοντέλων για τη διαχείριση, κωδικοποίηση και περιγραφή της Κυβερνητικής Πληροφορίας. Έχει συμμετάσχει στην ακαδημαϊκή ομάδα ενός Tempus Phare Προγράμματος με τον τίτλο: «Library Restructuring: Technological and Administrative Reform in the University Libraries of Albania», και το οποίο υλοποιήθηκε από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Στα πλαίσιο αυτού του προγράμματος, συνέβαλε στην εκπαίδευση βιβλιοθηκονόμων στις νέες τεχνολογίες και διοικητικές τάσεις, καθώς επίσης και στη δημιουργία επιστημονικών μελετών.
* Georgia Prokopiadou, Librarian, Public Library of Corfu, Angliki Stratones, Old Fort, 49100, Corfu, GREECE. Tel./Fax: +30 26610 38195, email:gproko@ionio.gr Professional experience: Georgia Prokopiadou has graduated from the Department of Archive and Library Sciences of the Ionian University (Corfu / Hellas) in 1998. Her BSc. dissertation dealt with the scientific field of library automation and focused on user’s needs and specific characteristics of On-line Public Access Catalogues. She was employed as a librarian in the Documentation Center of Ionian University Library, before being occupied in the National Documentation Center of Greece (Athens), as member of a scientific group for the development of a library software (ABEKT). Today, she is working as librarian in the Public Library of Corfu. She is a Ph.D. candidate in the Department of Archive and Library Sciences of the Ionian University and her research is focused on the development of a digitized model for the management, coding and description of Government Publications. She has participated in the academic team of a Tempus Phare Project – Library Restructuring: Technological and Administrative Reform in the University Libraries of Albania – held by the Ionian University. Within this content, she contributed in the education of Albanian librarians in new technologies and administrative trends, as well as in the development of various studies.
Digital object availability: Available
Appears in item Groups:Wednesday, June 4, 2003